Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1306-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Димитров Димитров, кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ в община Карнобат, срещу решение № 72-МИ от 3 октомври 2019 г. на ОИК – Карнобат

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е от Пламен Димитров Димитров, кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ в община Карнобат, срещу решение № 72-МИ от 3 октомври 2019 г. на ОИК - Карнобат. Жалбата заедно с комплектуваната преписка е получена от ОИК – Карнобат с вх. № МИ-15-688 от 4 октомври 2019 г. на ЦИК.

С обжалваното решение ОИК – Карнобат е заличила регистрацията на Пламен Димитров Димитров, като кандидат за общински съветник в община Карнобат, регистриран преди това с решение № 64-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Карнобат.

Жалбоподателят оспорва в срок решението за заличаване като развива оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното решение. Твърди, че обжалваното решение е необосновано, че ОИК – Карнобат неправилно тълкува и прилага разпоредбата на чл. 397, ал. 1 ИК, че не е положила усилия да събере всички доказателства относно времето, в което действително е живял на територията на населеното място, и че в действителност е живял през необходимия период на съответното място. Моли за извършване на допълнителна подробна справка и отмяна на обжалваното решение. Представя като доказателства удостоверение за регистрация на ветеринарномедицинска практика рег. № 02-0103/12.06.2007 г., копие от личен регистрационен картон, копие от лична карта, а също така и незаверен препис от решение на Бургаски окръжен съд за регистрация на дружество с ограничена отговорност, в което фигурира като съдружник.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост намира жалбата за неоснователна, а обжалваното решение ОИК – Карнобат за законосъобразно. Това е така, защото обжалваното решение е взето съгласно задължителните указания, дадени на ОИК – Карнобат от Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия е указала да бъде заличена регистрацията на въпросния кандидат на основание писмо с вх. № МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г., получено в ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ, съдържащо списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Доколкото горецитираното писмо на ГД „ГРАО“ представлява официален удостоверителен документ и от него е видно, че лицето Димитров не отговаря на условията на т. 1 от Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, а именно да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е на територията на съответния изборен район, с което изискването на чл. 397, ал. 1 ИК не е изпълнено, Централната избирателна комисия намира решение № 66-МИ на ОИК – Карнобат за законосъобразно. Както ЦИК, така и ОИК – Карнобат са били длъжни да кредитират обстоятелствата, удостоверени с въпросния документ, издаден от началника на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Това е и органът, който съгласно Изборния кодекс и относимите решения на Централната избирателна комисия има правомощието да извърши въпросната проверка на всички кандидати и да удостовери съответния резултат. Жалбоподателят разполага с възможността да оспорят въпросния официален удостоверителен документ по съдебен ред по правилата на ГПК, но не и по реда на ИК пред ЦИК. Освен това жалбоподателят не представя доказателства за наличието на настоящ адрес към 26 април 2019 г. Представените от него, цитирани по-горе удостоверение и съдебно решение са неотносими по случая.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Пламен Димитров Димитров, кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, срещу решение № 72-МИ от 3 октомври 2019 г. на ОИК - Карнобат.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Карнобат.

Решението на ОИК – Карнобат, подлежи на обжалване пред Административен съд Бургас чрез ОИК – Карнобат в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3143-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3142-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3141-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения