Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1303-ПВР/МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Стефан Тонев – упълномощен представител на коалиция „За Ивайловград”, срещу действия на ОИК - Ивайловград

Постъпила е жалба с вх. № М-641 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Стефан Тонев - упълномощен представител на коалиция „За Ивайловград", с която се възразява срещу взетите от ОИК - Ивайловград, мерки по отношение на разпространяване на агитационни материали на ПП „Обединен блок на труда - Български лейбъристи", противоречащи на чл. 134, ал. 2 от ИК.
Жалбата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от приложените по преписката документи с решение № 85 от 04.10.2011 г. ОИК - Ивайловград, се е произнесла законосъобразно по сигнала на жалбоподателя, като е установила, че разпространяваните агитационни материали - плакат и дипляна, от ПП „Обединен блок на труда - Български лейбъристи" са в нарушение на чл. 134, ал. 2 от ИК и е задължила вр.и.д. кмет на община Ивайловград да предприеме мерките по чл. 134, ал. 7 от ИК.
Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че в случая ОИК - Ивайловград, е действала законосъобразно, а твърдението на жалбоподателя, че посочените по-горе агитационни материали на ПП „Обединен блок на труда - Български лейбъристи" продължавали да се разпространяват в община Ивайловград, се явява необосновано и недоказано.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стефан Тонев - упълномощен представител на коалиция „За Ивайловград", с която се възразява срещу взетите от ОИК - Ивайловград, мерки по отношение на разпространяване на агитационни материали на ПП „Обединен блок на труда - Български лейбъристи".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения