Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1301-МИ
София, 4 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от Траян Димитров Томов, и от Николай Димитров Николов, упълномощен представител на ГЕРБ, срещу Решение № 94 на ОИК – Долни Чифлик

В Централната избирателна комисия са постъпили жалби по електронната поща с вх. № МИ-15-667 и № МИ-15-667/1 от 04.10.2019 г. от Траян Димитров Томов, и Николай Димитров Николов, упълномощен представител на ГЕРБ, срещу Решение № 94 на ОИК – Долни Чифлик. Към жалбите са приложени заверен препис от писмо с вх. № 42/1.10.2019 г. от община - Долни Чифлик, заверен препис от писмо с вх. № 44/1.10.2019 г. от Община - Долни Чифлик и Решение № 94 от 03.10.2019 г. на ОИК – Долни чифлик.

С оспорваното решение № 94-МИ от 03.10.2019 г. Общинска избирателна комисия –Долни Чифлик е заличила регистрацията на Траян Димитров Томов като кандидат за общински съветник от листата на партия ГЕРБ.

Жалбоподателят Траян Димитров Томов твърди, че ОИК – Долни Чифлик е постановила неоснователно и незаконосъобразно решение, тъй като е възприела, че той не отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 ИК и в частност на изискването за уседналост (кандидатът да е живял най-малко 6 месеца в съответното населено място, където ще се произвежда съответния вид избор).  Във връзка с обучението му във ВТУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе считано от 18.07.2016 г. адресната му регистрация по настоящ адрес е била заличена със Заповед на Ректора на ВТУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе в изпълнение на правомощията му по чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация. За заличаването на регистрацията му жалбоподателят не е бил уведомен по никакъв начин до 24.09.2019 г., когато служител от общинска администрация Долни Чифлик го е уведомил устно, че настоящият му адрес е заличен на 24.09.2016 г. Жалбоподателят добавя, че за мандат 2015-2019 г. е бил общински съветник от ПП ГЕРБ в Общинския съвет Долни Чифлик, както и че е включен в предварителните избирателни списъци в гр. Долни Чифлик.

Жалбоподателите молят Централната избирателна комисия да отмени решението на ОИК – Долни Чифлик като незаконосъобразно. Според тях след като адресната регистрация на кандидата е била заличена е следвало да бъде приложена разпоредбата на параграф 1, т.3 от ДР на Закона за гражданската регистрация, а именно – да бъде възстановен автоматично предходния му настоящ адрес.

След като се запозна с жалбите Централната избирателна комисия, намира, че те са допустими, подадени са в срок от жалбоподатели с правен интерес и разгледани по същество са основателни.

Във връзка с обучението му във ВТУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе считано от 18.07.2016 г. адресната регистрация на жалбоподателя по настоящ адрес е била заличена със Заповед на Ректора на ВТУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе в изпълнение на правомощията му по чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация. За заличаването на регистрацията му жалбоподателят не е бил уведомен по никакъв начин. На 24.09.2019 г. служител от общинска администрация Долни Чифлик го е уведомил устно, че настоящият му адрес е заличен на 24.09.2016 г.

В писмо с вх.  № 44 от 01.10.2019 г. от Община – Долни Чифлик до Председателя на ОИК-Долни Чифлик и в т. 5 на писмо с вх. № 42 от 01.10.2019 г. от Община – Долни Чифлик до Председателя на ОИК-Долни Чифлик е посочено, че към 26.04.2019 г. жалбоподателят Траян Димитров Томов има постоянен адрес в гр. Долни Чифлик и към същата дата лицето няма регистриран настоящ адрес извън страната по данни от НБД „Население“. След като жалбоподателят Траян Димитров Томов е нямал друг настоящ адрес извън страната в периода от заличаването на настоящия му адрес до 27.09.2019 г. и не е бил уведомен за служебното заличаване на настоящия му адрес следва да се приеме, че след заличаване на настоящия адрес на лицето той възстановява предходния си настоящ адрес в гр. Долни Чифлик.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия следва да уважи жалбите като основателни. В хода на разискванията се изразиха мнения в обратната посока и при проведеното гласуване на предложения проект за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, като резултатът беше „ЗА“ – 6 членове, „ПРОТИВ“ – 11 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Връща преписката на ОИК – Долни Чифлик.

Решението на ОИК – Долни Чифлик подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна чрез Общинската избирателна комисия – Долни Чифлик в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения