Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1300-НС
София, 17 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“, подадено и подписано от Мария Василева Капон – упълномощена от Валентина Василева Василева-Филаделфевс –председател и представляваща партията, заведено под № 20 на 16 август 2022 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 05.08.2022 г. от СГС, VI-15 състав, по ф.д. № 337/2008 г. за участие в изборите за народни представители.

2. Удостоверение № 48-00-413 от 08.08.2022 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

3. Образец от подписа на представляващия партията.

4. Образец от печата на партията.

5. Банково удостоверение от 15.08.2022 г., издадено от „Юробанк България“ АД, за актуална банкова сметка.

6. Вносна бележка, издадена от „Юробанк България“ АД от 15.08.2022 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3132 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

9. Пълномощно от Валентина Василева Василева-Филаделфевс – представляваща партията, в полза на Мария Василева Капон.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.

От протокол с вх. № НС-04-03-26 от 17 август 2022 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“.

Спазени са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК за регистрация на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения