Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1298-ПВР/МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Несебър, област Бургас, назначена с Решение № 343-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-760/17.10.2011 г. от Кирил Христов Жеглев - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", за промени в ОИК - Несебър, област Бургас. Предлага се на мястото на члена на комисията Георги Христов Когелов да бъде назначен Веселин Михайлов Радев. Към предложението са приложени: заявление от Георги Христов Когелов за освобождаването му, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Веселин Михайлов Радев; заверено копие от пълномощно от Сергей Дмитриевич Станишев, в качеството на председател на Националния съвет на „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", с което преупълномощава Кирил Христов Жеглев да представлява ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" пред ОИК - Несебър и на територията на община Несебър; заверено копие от удостоверение на Софийски градски съд от 11.07.2011 г. за вписване на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" в регистъра на политическите партии.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Несебър, област Бургас, Георги Христов Когелов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Несебър, област Бургас, Веселин Михайлов Радев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения