Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1297-МИ
София, 4 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Борис Цветков Цветков, кандидат за кмет на район „Искър“ и за общински съветник в Столична община, срещу решение № 746-МИ от 02.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-640 от 03.10.2019 г. от Борис Цветков Цветков, като кандидат за кмет на район „Искър“ и за общински съветник в Столична община от кандидатската листа на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 746-МИ от 02.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община.

С решение № 746-МИ от 02.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Столична община е установила нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК.

Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно, незаконосъобразно и при приемането му са сериозно нарушени разпоредби на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ), Изборния кодекс и други нормативни изисквания и правила. Аргументира твърденията си с обстоятелството, че като кандидат е уведомил кмета на Столична община за предстоящи постоянни предизборни прояви на 22 места и локации в район „Искър“ и е получил съгласувателно писмо от 27.09.2019 г. с което Столична община съгласува провеждането на предвидените в уведомителното му писмо прояви и дейности. Сочи, че при гласуване на проекта за решение е обявен резултат, че решението не е прието и че по-късно на сайта на ОИК е обявено друго променено различно решение на ОИК в което е написано друго взето решение, което не е подписано от секретаря на ОИК. Моли Централната избирателна комисия да отмени публикуваното решение № 746-МИ от 02.10.2019 г. на ОИК – Столична община и да постанови спиране изпълнението на същото решение.

Преписката е комплектувана и изпратена на ЦИК от ОИК – Столична община ведно със становище, подписано от председателя на общинската избирателна комисия. В становището се твърди, че оспорваното решение касае чл. 183, ал.3 ИК и конкретно поставянето на агитационни материали по време на предизборна кампания. Изтъква се че в мотивната част на решението ОИК е изследвала приложимостта на разпоредбите на ЗСММ. Относно твърденията за липса на изискуемия кворум, председателят на ОИК – Столична община се позовава на протокол от проведеното заседание, който съдържа пълна и точна информация относно присъствалите членове на ОИК и проведеното гласуване. Излага съображение по същество относно наличие на нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК. Счита че ОИК – Столична община е приела законосъобразно решение, а подадената срещу същото жалба е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване. Разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с административната преписка, прие за установена следната фактическа обстановка:

С оспорваното решение общинската избирателна комисия се е произнесла по депозирани два сигнала, с приложен снимков материал в различни части на район „Искър“, постъпили на електронната поща на комисия в 9.00 ч. и в 16.40 ч. на 2 октомври 2019 г., за нарушения на режима за поставяне на агитационни материали в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Със своето решение общинската избирателна комисия е приела, че незаконосъобразно са поставени агитационни материали на входа на 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ в ж.к. „Дружба 1“, на ул. „Тирана“ 12, както и на тръбно-решетъчния парапет на тротоара на бул. „Копенхаген“; върху тръбно-решетъчния парапет върху тротоара при светофара на ул. „Димитър Пешев“ при магазин „Родео“; върху тръбно-решетъчния парапет върху тротоара при Метростанция 20, ж.к. „Дружба“, вход-изходи към ж.к. „Дружба 1“; върху ограда на детска площадка срещу бл. 125; върху тръбно-решетъчния парапет при тротоара на уличния парапет пред оградата на 13 ОДЗ, откъм 108 СУ; върху тръбно-решетъчния парапет върху тротоара на различни места по протежение на бул. „Христофор Колумб“.

За да достигне до този извод, компетентната комисия е съобразила обстоятелството, че посочените места, за които са установени нарушения, не са сред определените за поставяне на агитационни материали съгласно приложение № 1 към Заповед № СОА19-РД09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община.

В протокол № 15 от 02.10.2019 г. от проведеното заседание е посочено, че присъстват 36 от членовете на комисията и не са отбелязани дебати по т. 1 от дневния ред – разглеждане на постъпилите два сигнала. След проведеното гласуване по внесения проект на решение относно постъпилите сигнали гласували „за“ поименно са отбелязани 24 членове на ОИК, а „против“ – 12 членове. Въпреки това на стр. 4 от протокола е отбелязано, че предвид проведеното гласуване проектът се отхвърля на основание чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс и е налице постановяване на решение за отхвърляне.

На същата страница е констатирано, че при поименното изброяване на гласувалите и установените присъстващи членове на ОИК при извършената в началото на заседанието проверка на кворума се установява, че гласували „за“ са 24 (двадесет и четири) членове, както е описано по-горе на същата страница, а не 23 (двадесет и трима) членове, както е обявено от преброителя на гласуването, и че „против“ са гласували 12 членове. Предвид това е налице аритметична грешка в пресмятане на мнозинството и с оглед изискванията на чл. 85, ал. 1 ИК е налице мнозинство от две трети от присъстващите членове, гласували „за“ приемане на предложения проект на решение, поради което решение № 746-МИ е прието.

Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна поради следните съображения:

При изяснената от ОИК фактическа обстановка е налице фактическият състав на чл. 183, ал. 3 ИК, тъй като местата, на които са поставени съответните агитационни материали, не са разрешени според цитираната заповед на кмета на Столична община. Общинската избирателна комисия неправилно е възприела в мотивите си, че е допуснато нарушение по повод на поставения агитационен материал на входа на 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ в ж.к. „Дружба 1“, на ул. „Тирана“ 12, тъй като в 14,26 ч. на 2 октомври 2019 г. съгласно мотивите на оспорения акт в ОИК на електронната поща на комисията е постъпило писмо от жалбоподателя, в което се заявява, че прекратяват агитационната дейност на посоченото място и незабавно премахват съответните информационно-агитационни материали. Тази частична необоснованост на решението обаче не влече незаконосъобразността му в цялост.

Централната избирателна комисия намира направеното в жалбата позоваване на приложеното като доказателство съгласие от 27.09.2019 г. за неоснователно, доколкото със същото Столична община е съгласувала разполагане на пунктове за провеждане на срещи и разговори на открито с граждани и раздаване на материали, но не и поставяне на агитационни материали.

Централната избирателна комисия предвид съдържанието на протокол № 15, приема, че кворумът на заседанието е 36 членове. Оспореното решение е прието с изискуемото по чл. 85, ал. 4 ИК мнозинство от две трети от присъстващите членове на общинската избирателна комисия. Допуснато е неточно отразяване на резултата от проведеното гласуване, което се потвърждава от съдържанието на протокола. Обстоятелството, че протоколът е подписан от зам.-председател, а не от секретар, не засяга неговата истинност.

Налице е приложената от ОИК материалноправна разпоредба на чл. 183, ал. 3 ИК. Решението е прието при спазване на изискванията за кворум и мнозинство. Централната избирателна комисия при този изход намира направеното в жалбата искане за спиране на изпълнението на оспореното решение до влизането му в сила за неоснователно.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Борис Цветков Цветков, кандидат за кмет на район „Искър“ и за общински съветник в Столична община от кандидатската листа на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 746-МИ от 02.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична община.

Решението на ОИК – Столична община подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град чрез ОИК – Столична община в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения