Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1294-МИ
София, 4 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Калоян Руменов Монев – представител на местна коалиция „ВМРО – БНД (АБВ, МИР, ПБС ВМРО-БНД)“ и Айлин Азмиева Джеляйдинова, кандидат за общински съветник от листата на местната коалиция в община Разград срещу решение № 66-МИ от 1 октомври 2019 г. на ОИК - Разград

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е от Калоян Руменов Монев – представител на  местна коалиция „ВМРО – БНД (АБВ, МИР, ПБС ВМРО-БНД)“ и Айлин Азмиева Джеляйдинова. Жалбата заедно с комплектованата преписка е получена от ОИК – Разград с вх. № МИ-15-619 от 4 октомври 2019 г. на ЦИК.

С обжалваното решение ОИК – Разград е заличила регистрацията на Айлин Азмиева Джеляйдинова като кандидат за общински съветник в община Разград, регистрирана преди това с решение № 44-МИ от 23.09.2019 г. на ОИК – Разград.

Жалбоподателите оспорват в срок решението за заличаване като развива оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното решение. Твърдят, че никъде няма събрани доказателства, че Джеляйдинова няма настоящ адрес на територията на Република България, че винаги е живяла на адреса на родителите си, които са и собственици на имота, че лицето не е уведомено за дерегистрацията на настоящия му адрес и не му е дадена възможност да защити правата си. Твърдят и ангажират доказателства, че лицето фигурира в избирателния списък на секция № 53, която се намира в Разград, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 10. Иска се отмяна на обжалваното решение на ОИК – Разград като неправилно и незаконосъобразно и възстановяване регистрацията на Айлин Азмиева Джеляйдинова като кандидат за общински съветник.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост намира жалбата за неоснователна, а обжалваното решение ОИК – Разград за законосъобразно. Това е така, защото обжалваното решение е взето съгласно задължителните указания, дадени на ОИК – Разград от Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия е указала да бъде заличена регистрацията на въпросния кандидат на основание писмо с вх. № МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г., получено в ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ, съдържащо списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Доколкото горецитираното писмо на ГД „ГРАО“ представлява официален удостоверителен документ и от него е видно, че лицето Джеляйдинова не отговаря на условията на т. 1 от Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, а именно да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е на територията на съответния изборен район, с което изискването на чл. 397, ал. 1 ИК не е изпълнено, Централната избирателна комисия намира решение № 66-МИ на ОИК – Разград за законосъобразно. Както ЦИК, така и ОИК – Разград са били длъжни да кредитират обстоятелствата, удостоверени с въпросния документ, издаден от началника на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Това е и органът, който съгласно Изборния кодекс и относимите решения на Централната избирателна комисия има правомощието да извърши въпросната проверка на всички кандидати и да удостовери съответния резултат. Жалбоподателите разполагат с възможността да оспорят въпросния официален удостоверителен документ по съдебен ред по правилата на ГПК, но не и по реда на ИК пред ЦИК. Освен това жалбоподателите не представят доказателства за наличието на настоящ адрес към 26 април 2019 г.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Калоян Руменов Монев – представител на местна коалиция „ВМРО – БНД (АБВ, МИР, ПБС ВМРО-БНД)“ и Айлин Азмиева Джеляйдинова, кандидат за общински съветник от листата на местната коалиция в община Разград срещу решение № 66-МИ от 1 октомври 2019 г. на ОИК – Разград.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Разград.

Решението на ОИК – Разград, подлежи на обжалване пред Административен съд Разград чрез ОИК – Разград в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения