Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1294-МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Маргарит Марков Маждраков срещу действия на ОИК – Враца

Постъпила е жалба с вх. № М-811 от 17.10.2011 г. на ЦИК от Маргарит Марков Маждраков срещу действия на ОИК - Враца.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 218/12.10.2011 г. - оригинал; препис-извлечение от протокол от заседание № 30 на ОИК - Враца, от 11.10.2011 г. - оригинал; жалба с вх. № 211 от 09.10.2011 г.; решение № 210-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Враца, за регистриране на Маргарит Марков Маждраков за застъпник; особено мнение на Румяна Маринова Петкова - член на ОИК - Враца, относно регистрирането на жалбоподателя като застъпник - заверено копие; заявление с вх. № 209 от 06.10.2011 г. на ОИК - Враца, от Григор Томов за регистриране на застъпник - заверено копие; пълномощно № 06-08-ПВР-МИ 2011 г. на Маргарит Марков Маждраков да представлява ПП „Движение за права и свободи"; решение № 195-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Враца, за регистрирането на Маргарит Марков Маждраков като кандидат за общински съветник от ПП „Движение „Свободен избор" под № 5 в кандидатската листа - заверено копие.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е недопустима.

В жалбата се сочат оплаквания, че на Маргарит Маждраков, регистриран като застъпник на кандидат за кмет с удостоверение № 3 от 07.10.2011 г. на ОИК - Враца, му е отказано да присъства на заседание на комисията.

Маргарит Марков Маждраков е регистриран с решение № 195-МИ от 20.06.2011 г. на ОИК - Враца, като кандидат за общински съветник в кандидатската листа за общински съветници на ПП „Движение за права и свободи".

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба срещу решение № 210-МИ от 07.10.2011 г., с което Маргарит Маждраков е регистриран като застъпник на независимия кандидат за кмет Григор Томов Григоров. Централната избирателна комисия се е произнесла със свое Решение № 1178-МИ от 14.10.2011 г., с което е отменено решение № 210-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Враца.

Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Маргарит Марков Маждраков срещу действия на ОИК - Враца, като недопустима

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения