Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1293-МИ
София, 4 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Десислав Чуколов – началник на предизборния щаб на ПП „Атака“, срещу Българската национална телевизия

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № МИ-10-167 от 03.10.2019 г. от Десислав Чуколов – началник на предизборния щаб на ПП „Атака“, срещу Българската национална телевизия, във връзка с получено писмо от генералния директор на БНТ за посочване на участник, различен от г-н Волен Сидеров, в предаването Панорама, което ще бъде излъчено на 04.10.2019 г. по БНТ.

В сигнала се твърди, че съгласно споразумението за отразяване на предизборната кампания медията следва да осигури равнопоставено отразяване на проявите на всеки кандидат и в предаването Панорама партия „Атака“ да бъде представена от своя кандидат за кмет на гр. София г-н Волен Сидеров.

В сигнала се иска Централната избирателна комисия да задължи Българската национална телевизия да спази законовите и договорните си задължения и да допусне г-н Сидеров до сградата си и до участие в предаването Панорама на 4 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със сигнала, намира, че искането в сигнала е неоснователно.

Съгласно чл. 189, ал. 4 от Изборния кодекс генералният директор на БНТ предлага на упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, споразумение за формите, темите, форматите и екипите. Съгласно споразумението БНТ има право да извършва преценка и да отказва излъчването на форми за отразяване на предизборната кампания по съображения относно законността и моралността на съдържанието им.

Поради изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ сигнала на Десислав Чуколов – началник на предизборния щаб на ПП „Атака“, срещу Българската национална телевизия

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения