Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1293-НС
София, 8 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Рабие Лютвиева Кьосева – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, против решение № 56-22 НС от 28.09.2014 г. на РИК – Смолян

В Централната избирателна комисия е постъпило придружително писмо с вх. № НС-08-89/07.10.2014 г., към което е приложено Решение № 11790 от 07.10.2014 г. по адм.д. № 12707/2014 г. на Върховния административен съд, ІV отделение. С посоченото решение Върховният административен съд отменя Решение № 1206-НС от 2 октомври 2014 г. на Централната избирателна комисия и връща преписката за изрично произнасяне по жалба с вх. № НС-15-260/30.09.2014 г. на коалиция „БСП лява България", съобразно мотивите, изложени в решението. Според мотивите, посочени в решението на Върховния административен съд при упражняване на правомощието си по чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73 от ИК Централната избирателна комисия не може да се позовава на правилото на чл. 53, ал. 4, предл. второ от ИК и дължи постановяване на изричен акт, с който да уважи или да отхвърли жалбата (изцяло или частично).

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща, изпратена от РИК - Смолян, жалба от Рабие Лютвиева Кьосева - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", против решение № 56-22 НС от 28.09.2014 г. на РИК - Смолян, заведена  с вх. № НС-15-260 от 30.09.2014 г. Оригиналът на жалбата е постъпил с придружително писмо на 01.10.2014 г. Към жалбата са приложени: разпечатки от публикации в интернет сайтовете - smolyan.bg, smolyanperss.net; пълномощно изх. № 81/05.09.2014 г.; решение № 56-22 НС от 28.09.2014 г. на РИК - Смолян, с отбелязване на дата и час на поставяне на информационното табло и разпечатка на същото решение от интернет страницата на РИК; протокол № 15 от заседание на РИК - Смолян, проведено на 28.09.2014 г. На електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо от РИК - Смолян, с приложена към него жалба за нарушение по чл. 161 от ИК от Рабие Лютвиева Кьосева - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", заведена с вх. № 131 от 27.09.2014 г. в РИК - Смолян.

Районната избирателна комисия е била сезирана с жалба от  Рабие Лютвиева Кьосева - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", заведена с вх. № 131 от 27.09.2014 г. В жалбата се съдържат оплаквания, че Марин Ташев Захариев е извършил нарушение на чл. 161 от ИК, тъй като е участвал в качеството си на зам.-кмет на община Смолян на официално представяне на смолянските деца, участващи в Спешъл Олимпикс", организирано от Ресурсния център - Смолян. Нарушението се изразява в това, че Марин Ташев Захариев като зам.-кмет на община Смолян заема държавна служба, но не е изпълнил задължението си да ползва платен или неплатен отпуск за времето от регистрацията му като кандидат за народен представител до обявяване на резултатите от изборите.

Районната избирателна комисия на свое заседание от 28 септември 2014 г. е приела, че не е налице нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК, защото лицето Марин Ташев Захариев работи по трудово правоотношение и следователно не е държавен служител. Районната избирателна комисия е постановила решение № 56-22 НС от 28.09.2014 г., с което е оставила жалбата на Рабие Лютвиева Кьосева - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", без уважение и е указала на всички кандидати за народни представители, заемащи държавна служба, на основание чл. 161, ал. 1 от ИК да ползват платен или неплатен годишен отпуск за времето от регистрацията им като кандидати за народни представители до обявяване на изборните резултати. Срещу това решение на РИК - Смолян, е подадена жалба от Рабие Лютвиева Кьосева - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", която е заведена с вх. № 149/30.09.2014 г. С жалбата се твърдят оплаквания за незаконосъобразност на решението. Жалбоподателят се позовава на решение № 16 от 06.11.1997 г. по конституционно дело № 8/1997 г. на Конституционния съд на Република България, с което се дава тълкуване на разпоредбата на чл. 65 от Конституцията относно израза „държавна служба". Прави се искане да бъде отменено решението от ЦИК и вместо него ЦИК да постанови друго решение, с което да уважи жалбата.

Централната избирателна комисия приема, че подадената от Рабие Лютвиева Кьосева - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", е подадена срещу решение № 56-22 НС/28.09.2014 г. на РИК - Смолян, само в частта му, с която жалбата е оставена без уважение. В останалата му част решението е влязло в сила като необжалвано.

Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК кандидат, който заема държавна служба, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Марин Ташев Захариев е регистриран като кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „ГЕРБ" в 22. МИР - Смолянски, с решение № 10-22-НС от 01.09.2014 г. на РИК - Смолян. Видно от приложените към жалбата доказателства към 27.09.2014 г. Марин Ташев Захариев е продължавал да изпълнява функциите си като зам.-кмет на община Смолян. От приложените разпечатки от интернет сайтове е видно, че публикациите в тях са на пресцентъра на община Смолян. Следователно Марин Ташев Захариев като кандидат за народен представител от партия „ГЕРБ" е извършил нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК, като не е излязъл в отпуск за времето от регистрацията си до обявяване на резултатите от изборите.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. .Държавна служба се заема не само по служебно правоотношение, а и по трудово правоотношение. Държавната служба е дейност по осъществяване функциите на държавата. Кметовете на общини и цялата администрация към тях, включително заместник-кметовете, са част от изпълнителната власт и изпълняват функциите на държавата на територията на съответната община, поради това извършваната от тях дейност е държавна служба. При постановяване на оспореното решение на районната избирателна комисия отклонение от правилото на чл. 9 от АПК за служебното начало РИК - Смолян, не е предприела необходимите действия за изясняване на случая от фактическа страна. Не е била събрана необходимата информация чрез изискването й от община Смолян, въз основа на която да се установи дали Марин Ташев Захариев ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Без изясняването на този относим факт не може да бъде установено дали е налице разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК. Оспореното решение следва да бъде отменено и върнато на РИК - Смолян, за предприемане на необходимите действия и установяване на факта дали Марин Ташев Захариев е ползвал по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 56-22 НС от 28.09.2014 г. на РИК - Смолян, в частта му, в която е оставена без уважение жалбата на Рабие Лютвиева Кьосева - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", и ВРЪЩА преписката на РИК - Смолян, за произнасяне по жалба с вх. № 131 от 27.09.2014 г. в РИК - Смолян, на Рабие Лютвиева Кьосева - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", съобразно указанията в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения