Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1293-МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Кръстев Димов и Владимир Минев Минев, представляващи ПК „Сотир Костов” – гр. Долни чифлик, срещу решение № 163 от 19.10.2011 г. на ОИК – Долни чифлик, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № М-2050 от 21.10.2011 г. на ЦИК от Иван Кръстев Димов и Владимир Минев Минев, представляващи ПК „Сотир Костов" - гр. Долни чифлик, срещу решение № 163 от 19.10.2011 г. на ОИК - Долни чифлик, област Варна, с което общинската избирателна комисия е задължила община Долни чифлик със съдействието на органите на МВР да премахне и изземе поставения на сградата на ПК „Сотир Костов" в център на гр. Долни чифлик плакат със съдържание: „Господа кмете и заместник-кметче, струва ли земята на Ботев и Левски 130 лева на декар?", с което и обръща внимание на председателя на ПК „Сотир Костов" да не допуска поставянето на агитационни материали в нарушение на чл. 134 от ИК, указвайки му, че подлежи на санкциониране.

Жалбоподателите развиват подробни съображения за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното решение, твърдейки, че въпросният плакат не съставлява агитационен материал, в неговия текст не се съдържат предизборни послания, че същият е поставен още през 2009 г., което се доказва и с приложено към жалбата влязло в сила решение № 1328 от 25.10.2010 г. на РС - Варна, с което е отменено наказателно постановление, издадено от кмета на община Долни чифлик, с което е наложено наказание „глоба" по повод поставянето на същия транспарант на сградата на ПК „Сотир Костов". Моли се за отмяна на атакуваното решение.

За да се постанови оспореният акт, ОИК - Долни чифлик е разгледал жалба от Стефан Димитров - председател на Общинския съвет на БСП в община Долни чифлик с вх. № 37 от 19.10.2011 г. на ОИК - Долни чифлик. В решението се приема, че посоченият по-горе транспарант съставлява агитационен материал, в който липсва указание за издателя, не съдържа информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление", поради което е в противоречие с изискванията на чл. 134 от Изборния кодекс. Общинската избирателна комисия е приела, че макар и формално плакатът да не носи основните белези на предизборен агитационен материал, то с оглед на мястото, на което е поставен - в центъра на града, посещаван от множество избиратели, както и че досегашният кмет на общината е кандидат за кмет и в настоящите избори, то със съдържащото се в него внушение за някакво неуточнено нарушение, се цели анонимна антиагитация. Допълнително ОИК е приела, че транспарантът накърнява добрите нрави, честта и доброто име на кандидата за кмет на община Долни чифлик - Борислав Николаев Натов.

Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.

Централната избирателна комисия счита, че при постановяване на атакуваното решение ОИК - Долни чифлик, неправилно е приложила материалния закон, приемайки, че плакатът с надпис  „Господа кмете и заместник-кметче, струва ли земята на Ботев и Левски 130 лева на декар?" е агитационен материал по смисъла на чл. 134 от ИК. Същият не съдържа изборни послания, целящи да формират волята на избирателя. От друга страна изписаното на транспаранта послание не накърнява добрите нрави, честта и доброто име на кандидата за кмет на община Долни чифлик - Борислав Николаев Натов, доколкото  не съдържа обиди или други изрази, накърняващи честта и доброто име на споменатия кандидат.

От приложеното към жалбата, влязло в сила решение на РС - Варна, е видно, че транспарантът е поставен още през 2009 г., поради което поставянето на същия няма връзка с предизборната кампания. Това обстоятелство се съдържа и в мотивите на атакуваното решение.

С оглед на горното решение № 163 от 19.10.2011 г. на ОИК - Долни чифлик, следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, а постъпилата жалба от Стефан Димитров - председател на Общинския съвет на БСП в община Долни чифлик с вх. № 37 от 19.10.2011 г. на ОИК - Долни чифлик, да бъде оставена без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 163 от 19.10.2011 г. на ОИК - Долни чифлик, област Варна.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Стефан Димитров - председател на Общинския съвет на БСП в община Долни чифлик с вх. № 37 от 19.10.2011 г. на ОИК - Долни чифлик.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения