Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1292-НС
София, 8 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ДПС“ чрез Боряна Методиева, упълномощен представител, срещу публикация в електронна медия

Производството е по реда на чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс. Образувано е по жалба, подадена от ПП „ДПС" чрез упълномощения представител на партията - Боряна Методиева, за публикация в електронна медия „Zapernik".com.

Твърденията в жалбата са за извършено нарушение по чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс чрез публикуване на информация на сайта www.Zapernik.com., подзаглавие „Перник, събуди се". Развиват се оплаквания, че с въпросната публикация се уронва престижът на ПП „ДПС", а освен това се нарушава забраната за предизборна агитация в изборния ден, установена в чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия е компетентна да се произнесе по случая, доколкото публикуваната на сайта информация е достъпна за повече от един изборен район и до колкото сигналът е подаден от легитимирано лице.

След извършената проверка се установи, че в цитирания сайт на заглавната страница, подзаглавие „Перник, събуди се", от дата 5 октомври 2014 г. е публикуван следният неподписан текст: „Защо ДПС са най-активни Перничани!!! Моля ВИ ГЛАСУВАЙТЕ! Перник не е град на ДПС, защо трябва да го продадем?! Моля Ви перничани отидете и гласувайте, не позволявайте на разни лица от, който и без това издържаме да превърнат ДПС в „Пернишка" партия. Не агитирам за нито една от партия.Просто гласувайте ,все ще намерите за кого . Аз вече го направих!"

Законовото определение за предизборна агитация се намира в §1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

При така изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира, че горецитираният текст съдържа призив за неподкрепа на партия, в частност „ДПС", т.е. осъществен е състава на чл. 182, ал. 4 от ИК в негативната му част, а именно призив за неподкрепа на дадена партия. Ето защо се налага правният извод, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК, забраняваща допускането на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборният ден, респективно виновното лице следва да понесе предвиденото за това в закона административно наказание.

Предвид горното и с оглед изложените съображения и на основание чл. 182, ал. 4, във връзка с § 1.17 от Допълнителните разпоредби на ИК, във връзка с чл. 480, ал. 2 от ИК, във връзка с чл. 496, ал. 2 във връзка с чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс от собственика на сайта www.Zapernik.com.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР - СДВР да установи самоличността на главния редактор и собственик на интернет сайта www.Zapernik.com. След връщане на информация относно самоличността на нарушителя от МВР - СДВР оправомощава председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установеното нарушение на същия.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област Перник за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения