Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1292-МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Трифон Димитров Цветков срещу решение № 125 от 13.10.2011 г. на ОИК – Козлодуй, област Враца

Постъпила е жалба с вх. № М-810 от 17.10.2011 г. на ЦИК от Трифон Димитров Цветков от с. Крива бара, община Козлодуй, срещу решение № 125 от 13.10.2011 г. на ОИК - Козлодуй, област Враца.

Към жалбата са приложени: справка от бюро „Съдимост" на Районен съд - Козлодуй, от 04.10.2011 г. на Тихомир Димитров Тодоров; незаверена декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК - бланка; и решение № 75 от 08.09.2011 г. на ОИК - Козлодуй, за регистрация на Цветан Иванов Йорданов като независим кандидат за кмет на с. Крива бара, община Козлодуй.

Жалбата е подадена в срок от лице, което няма правен интерес и поради това е недопустима.

Жалбоподателят иска да бъде заличена регистрацията на независимия кандидат за кмет, тъй като според него членът на инициативния комитет, издигнал този кандидат, изтърпява наказание лишаване от свобода. Позовава се на твърдението, че в свидетелството за съдимост е записано, че за Тихомир Димитров Тодоров - член на инициативен комитет, съдът е определил наказание три месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено изпълнението на наказанието за срок от три години считано от влизане на споразумението в сила.

Жалбоподателят Трифон Димитров Цветков няма правен интерес да обжалва решение № 125 от 13.10.2011 г. на ОИК - Козлодуй. Същият не сочи никакви доказателства в тази насока.

 

Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Трифон Димитров Цветков от с. Крива бара, община Козлодуй, срещу решение № 125 от 13.10.2011 г. на ОИК - Козлодуй, област Враца, като недопустима.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения