Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1291-МИ
София, 4 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП ДПС чрез пълномощника Тони Тодоров Иванов, срещу Решение № 64-МИ/30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Етрополе, Софийска област

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. № МИ-10-156/02.10.2019 г. от ПП ДПС чрез пълномощника Тони Тодоров Иванов, срещу Решение № 64-МИ/30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Етрополе, Софийска област.

Жалбоподателят твърди, че Решение № 64-МИ/30.09.2019 г. на ОИК – Етрополе е рисково и незаконосъобразно, прието в нарушение на изискванията на ИК и приложимите решения на ЦИК. Основният довод в жалбата се свежда до това, че при постановяването му, ОИК – Етрополе не е съобразила и напълно отхвърлила направеното предложение от ПП ДПС в частта му, свързана с назначаването на ръководствата на СИК, в нито един случай – дори когато предложените кандидатури са с висше образование. В същото време са изцяло изпълнени исканията на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, КП „БСП за България“ и ПП ГЕРБ. Жалбоподателят счита, че разпределението за ПП ДПС само в нежеланите от други партии позиции в СИК е тотално незачитане на закоността, както и за синхронизирана подготовка за извършване на сериозни своеволия, злоупотреби и манипулации в определени секционни комисии, а именно в № 1,5,8,11 и 20 , т.е. твърдението е за нарушение на разпоредбата на чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс (ИК).

Към жалбата е приложено копие от предложението на ПП ДПС относно съставите на СИК в община Етрополе с вх. № 54-00-12 от 19.09.2019 г. на общината. За окомплектоване на преписката в ЦИК от ОИК – Етрополе бяха изпратени работни документи с изчисленията по методиката за определяне на състава на СИК, копие от протокола заедно със съпътстващите го документи от проведените консултации при зам. кмета на общината на 18.09.2019г. .

От преписката се установи следната фактическа обстановка:

В ОИК – Етрополе е постъпило писмо с изх. № 24-00-314 от 24.09.2019 г., с което на основание на чл. 91, ал. 7 ИК, зам. кметът на Община Етрополе Росица Христова е изпратила на комисията документите за назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Етрополе съобразно направените предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите за назначаване на СИК на територията на общината и за утвърждаване на списъците на резервните членове. Към предложението е бил приложен подписаният протокол от проведените консултации при непостигнато споразумение за сформиране на състава на СИК/ПСИК между парламентарно представените партии и коалиции,   Коалиция „Демократична България – Обединение“, която има членове на Европейския парламент от Република България не е присъствала, но е била уведомена с писмена покана, както и всички други необходими документи в изпълнение на изискванията на чл. 91, ал. 1 и сл. от ИК. От съдържанието на изготвения от проведените консултации протокол се установява, че на проведените консултации при зам.кмета на община Етрополе, не е постигнато съгласие между представителите на политическите партии и коалиции за назначаване на членовете на СИК на територията на Община Етрополе и за утвърждаване на списъка с резервни членове, както и не е постигнато съгласие по отношение на местата в ръководството на СИК. Постигнато е съгласие за ПСИК.

С Решение № 64-МИ/30.09.2019 г., ОИК – Етрополе е назначила СИК на територията на община Етрополе, утвърдила е списъците на резервните членове, както и броя на ръководството в СИК. Неразделна част от това решение е Приложение № 1, съдържащо имената на предложените лица – членове на СИК, ЕГН, длъжност в комисията и партията или коалицията, която ги предлага.

След като се запозна с всички относими документи по преписката, въз основа на които ОИК – Етрополе е постановила Решение № 64-МИ/30.09.2019 г., ЦИК счита че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване и в законоустановения в разпоредбата на чл. 88, ал.1 ИК тридневен срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Централната избирателна комисия счита, че Решение № 64-МИ/30.09.2019 г. е постановено от ОИК – Етрополе в изпълнение на правомощията й по ИК и при условията на оперативна самостоятелност. Същото е съобразено с разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК и е в съответствие с Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. и с определената изчислителна процедура в Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. (без съставите на ПСИК), съставляващи  Приложение към същото решение.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че Решение № 64-МИ/30.09.2019 г. на ОИК – Етрополе е законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено, а преписката – върната на същата комисия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от ПП ДПС чрез пълномощника Тони Тодоров Иванов, срещу Решение № 64-МИ/30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Етрополе, Софийска област.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Етрополе.

Решението на ОИК – Етрополе подлежи на обжалване пред Административен съд – София област, чрез ОИК – Етророполе в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения