Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1291-ПВР/МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Асеновград, област Пловдив, назначена с Решение № 282-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-773/21.10.2011 г. от Силвия Анастасова Хубенова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Асеновград, област Пловдив. Предлага се на мястото на члена на комисията Борис Филипов Филипов да бъде назначен Иван Здравков Марков. Към предложението са приложени: молба от Борис Филипов Филипов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Иван Здравков Марков; пълномощно на името на Силвия Анастасова Хубенова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Асеновград, област Пловдив, Борис Филипов Филипов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Асеновград, област Пловдив, Иван Здравков Марков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения