Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1291-ПВР/МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Асеновград, област Пловдив, назначена с Решение № 282-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-773/21.10.2011 г. от Силвия Анастасова Хубенова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Асеновград, област Пловдив. Предлага се на мястото на члена на комисията Борис Филипов Филипов да бъде назначен Иван Здравков Марков. Към предложението са приложени: молба от Борис Филипов Филипов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Иван Здравков Марков; пълномощно на името на Силвия Анастасова Хубенова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Асеновград, област Пловдив, Борис Филипов Филипов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Асеновград, област Пловдив, Иван Здравков Марков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения