Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 129-ЕП
София, 10 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Станислав Станков Георгиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет, представляван от Елизабет Славчова Далберг, за издигане на Станислав Станков Георгиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., в състав: Елизабет Славчова Далберг, Димитър Господинов Георгиев и Петко Васков Сталинчев. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 8 от 10.04.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Решение от 8 април 2019 г. за създаване на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Станислав Станков Георгиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. и решение за определяне на лицето, което да го представлява – Елизабет Славчова Далберг.

2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 бр.

3. Декларация по образец – Приложение № 60-ЕП от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 ИК – 3 бр.

4. Вносна бележка от 08.04.2019 г. от „Банка ДСК“ ЕАД, клон 2103, ФЦ – София 3, за внесен депозит по чл. 129 ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.

5. Справка от „Банка ДСК“ ЕАД от 10.04.2019 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет.

6. Удостоверение от „Банка ДСК“ ЕАД – Регионален център София-Запад, Финансов център София 3, за открита разплащателна сметка.

7. Договор за разплащателна сметка от 10.04.2019 г. между „Банка ДСК“ ЕАД, ФЦ София 3, и Елизабет Славчова Далберг, в качеството й на представляващ инициативния комитет.

8. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Станислав Станков Георгиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. в състав:

Елизабет Славчова Далберг, ЕГН ……….

Димитър Господинов Георгиев, ЕГН ……….

Петко Васков Сталинчев, ЕГН ……….

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения