Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1288-НС
София, 16 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, подписано от Мая Божидарова Манолова-Найденова в качеството й на представляващ партията, заведено под № 8 на 15.08.2022 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.08.2022 г. от СГС, VI-15 състав, по ф.д. № 18/2022 г.
 2. Удостоверение № 48-00-451 от 12.08.2022 г. на Сметната палата в уверение на това, че за последните три години партията няма задължение да представя в Сметната палата годишни финансови отчети в срока по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии.
 3. Образец от подписа на представляващия партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Платежно нареждане от ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД от 11.08.2022 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 6. Удостоверение от 12.08.2022 г. от ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 7. Декларация по чл. 164, ал. 1 ИК.
 8. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 9. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 10. Пълномощно, с което представляващият партията Мая Божидарова Манолова-Найденова упълномощава Йордан Йорданов Гълъбов да представлява партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както и с правата да получи от ЦИК удостоверението за регистрация.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“.

От протокол с вх. № НС-04-03-17 от 16.08.2022 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“.

Спазени са изискванията по чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК за регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения