Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1288-МИ
София, 3 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Атака“, представлявана от Стефан Николов Стоянов, упълномощен представител срещу решение № 122 от 29.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-617 от 02.10.2019 г. от ПП „Атака“, представлявана от Стефан Николов Стоянов, упълномощен представител срещу решение № 122 от 29.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново, област Велико Търново, с което са назначени съставите на СИК на територията на община Велико Търново.

С Решение № 122 от 29.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Велико Търново е назначила съставите на секционните избирателни комисии в община Велико Търново, предложени от кмета на община Велико Търново съгласно Приложение № 1, съдържащо номера на съответната СИК населено място, разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове, утвърдила е списъкът на резервните членове и е издала удостоверения на назначените членове.

Жалбоподателят твърди, че при разпределяне броя на членовете по СИК в община Велико Търново, не е присъствал по уважителни причини представител на ПП „Атака“ като съставна част на коалиция „Обединени патриоти“. Настоява за спазване на полагащите се на ПП „Атака“ места в СИК и за предприемане своевременно необходимите действия за потвърждаване квотните бройки на членовете на СИК, съгласно Решение № 19 от 10.09.2019 г. Към жалбата е приложен хартиен списък от предложения за членове на СИК на територията на община Велико Търново.

От съдържанието на жалбата макар изрично да не е посочено в нея, следва да се направи извод, че предмет на оспорване е постановеното решение № 122 от 29.09.2019 г. на ОИК – Велико Търново, доколкото жалбоподателят изрично настоява за спазване броя на полагащите се на ПП „Атака“ места в СИК и прилага приложение за членове на СИК от партията на хартиен носител. В жалбата по същество доводи за законосъобразност на оспорения акт не са изложени.

Преписката по жалбата е окомплектована в цялост и изпратена от ОИК в Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и разгледана по същество е неоснователна.

Решението е прието при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени съответно в чл. 85, ал. 3 и ал. 4 ИК.

Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка. Оспореното решение № 122 от 29.09.2019 г. е прието на основание предложение за назначаване на СИК в община Велико Търново от кмета на общината с вх. № 149 от 24.09.2019 г. при ОИК.

Видно от протокола на проведените по реда на чл. 91 ИК на 18.09.2019 г. консултации, приложен към предложението, представители на жалбоподателя, като съставна част на коалиция „Обединени патриоти“, не са участвали в проведените консултации. На консултациите коалицията е представлявана от двама, надлежно упълномощени представители. В преписката са приложени покани до всички представители на партии и коалиции, които са представени в Народното събрание. По заявление на общинската избирателна комисия с писмо № 15-617 от 03.10.2019 г. представители на жалбоподателя са били надлежно поканени за консултациите.

При проведените консултации е постигнато съгласие за разпределяне на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиция от партии, както следва: ПП ГЕРБ – 365 бр.; коалиция „БСП за България“ – 309 бр.; ПП ДПС – 139 бр.; коалиция „Обединени патриоти“ – 139 бр.; ПП ВОЛЯ – 139 бр., коалиция „Демократична България – Обединение“ – 20 бр.

При така изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна по следните съображения. Тъй като на проведените на 18.09.2019 г. при кмета на общината е постигнато съгласие, общинската избирателна комисия на основание чл. 91, ал. 11 ИК, е приела оспореното решение при обвързана компетентност. Общинската избирателна комисия е изпълнила чл. 91, ал. 11 ИК и е назначила съставите на ОИК по предложението на кмета на общината, което съдържа в цялост съставите на секционните избирателни комисии.

Тъй като представителите на жалбоподателя не са участвали в консултациите, след като са били надлежно поканени, то следва да се приеме, че решението е законосъобразно, а депозираната срещу него жалба да бъде отхвърлена.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „Атака“ чрез Стефан Николов Стоянов, упълномощен представител, срещу решение № 122 от 29.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново, област Велико Търново.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Велико Търново.

Решението на ОИК – Велико Търново подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново чрез ОИК – Велико Търново в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения