Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1287-МИ
София, 3 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Герасимов Стоенелов срещу решение № 12-МИ от 13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ново село, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща от Георги Герасимов Стоенелов, независим кандидат за кмет на община Ново село, срещу решение № 12-МИ от 13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ново село, област Видин.

С решение № 12-МИ от 13.09.2019 г., Общинска избирателна комисия – Ново село е регистрирала инициативен комитет в състав: Георги Пантелеев Георгиев, Валентин Методиев Петров и Благуна Йончева Тодорова за издигане на Борислав Тошев Крумов като независим кандидат за кмет на община Ново село за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Според жалбоподателя обжалваното решение е прието от ОИК – Ново село в нарушение на Изборния кодекс, тъй като един от членовете на инициативния комитет, а именно Георги Пантелеев Георгиев не отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 151, ал. 2 ИК, тъй като има постоянен адрес на територията на гр. Видин и настоящ адрес на територията на община Ново село. Към административната преписка, изпратена от ОИК – Ново село е приложено становище от председателя на ОИК, който твърди, че ОИК при приемането на документите не е забелязала обстоятелството, че Георги Пантелеев Георгиев е с различен постоянен и настоящ адрес, поради което не е дал и указания в тази насока и е гласувал решението за регистрация на инициативния комитет. В допълнение се посочва, че решение № 12-МИ от 13.09.2019 г. на ОИК – Ново село представлява влязъл в сила акт, който е породил предвидените от закона правни последици, както и е породил субективни права в полза на кандидата Борислав Тошев Крумов.

Жалбата е недопустима, тъй като същата е просрочена и е подадена извън предвидения в чл. 88 ИК срок за обжалване на решенията на ОИК – Ново село от лице без правен интерес, тъй като се оспорва решение на ОИК, с което е регистриран инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Ново село Борислав Тошев Крумов. Видно от административната преписка решение № 12-МИ от 13.09.2019 г. е обявено в 19:45 ч. на 13.09.2019 г. Срокът за обжалване на решението е изтекъл на 16.09.2019 г. в 19:45 ч. Жалбата, подадена от Георги Герасимов Стоенелов, независим кандидат за кмет на Ново село е входирана в ОИК – Ново село под № 49 на 26.09.2019 г.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Георги Герасимов Стоенелов, независим кандидат за кмет на община Ново село, срещу решение № 12-МИ от 13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ново село, област Видин.

Връща административната преписка на ОИК – Ново село.

Решението на ОИК – Ново село подлежи на обжалване пред Административен съд – Видин чрез ОИК – Ново село в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения