Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1287-НС
София, 7 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал от СЕМ за нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено в програмата на Канал 3

Постъпил е сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-514/06.10.2014 г. за нарушения по чл. 205, ал. 5 от ИК чрез огласяване на информация в програмата на Канал 3. Към сигнала е приложен технически носител със запис на предаването, излъчено на 5 октомври 2014 г.

Централната избирателна комисия се запозна с предоставения запис на видеоматериала, излъчен в изборното студио в програмата на Канал 3 на 5 октомври 2014 г. в 18,10 ч., и установи, че в предаването са огласени данни под формата на информация за метеорологична прогноза и за измерени температури в определени градове, които носят имена, идентични с имената на политически лидери на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Също така са показани графики с температурни измервания в изброени 8 населени места. Публикуваната информация и данни съдържат внушения за извършено допитване за резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. за партии и коалиции. Централната избирателна комисия приема, че същото представлява проучване по повод предстоящите избори и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, тъй като е огласено преди края на изборния ден.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

С оглед съдържанието на информацията, огласена в изборното студио в програмата на Канал 3 на 5 октомври 2014 г. в 18,10 ч., Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на забраната на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 5, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите за народни представители в изборния ден 5 октомври 2014 г., извършено от „Елит Медиа България" ЕООД, ЕИК 130275893, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане", ул. „Арх. Петко Момчилов" № 2, ет. 4, представлявано от Кеворк Калуст Марашлян и Огнян Димитров Димов - управители.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Елит Медиа България" ЕООД, ЕИК 130275893, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане", ул. „Арх. Петко Момчилов" № 2, ет. 4, представлявано от Кеворк Калуст Марашлян и Огнян Димитров Димов - управители.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения