Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1286-НС
София, 16 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА, подписано от Венцислав Атанасов Ангелов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 9 на 15.08.2022 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 08.08.2022 г. от СГС, VI-12 състав, по ф.д. № 22/2022 г.
  2. Удостоверение № 48-00-423 от 10.08.2022 г. на Сметната палата, че за последните три години партията няма задължения да представя финансови отчети по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии.
  3. Образец от подписа на представляващия партията.
  4. Образец от печата на партията.
  5. Банков документ, издаден от „Банка ДСК“ АД от 15.08.2022 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
  6. Удостоверение от представляващия партията, с посочена банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
  7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  8. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4600 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА.

От протокол с вх. № НС-04-03-19 от 16 август 2022 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „МИР“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА.

Спазени са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК за регистрация на партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1293-НС/

Календар

Решения