Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1286-НС
София, 7 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Ценов Тодоров – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, относно протокол от СИК № 050900011

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от Николай Ценов Тодоров - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", относно протокол от СИК № 050900011, заведена с вх. № Ж-35 на 05.10.2014 г. в 22,07 ч.

Към жалбата е приложено: копие от протокол на СИК № 050900011; пълномощно в полза на Николай Ценов Тодоров.

В подадената жалба се съдържа оплакване, че в цитирания по-горе протокол в графа № 19 - за партия „Глас Народен" е отразена цифрата 7, която е разположена непосредствено под политическа партия „ДПС". Същият твърди, че от данни на присъстващи лица в посочения СИК е била налице лоша организация, грешки в работата и неподготвеност на избирателните комисии, което води до опорочаване волята на избирателите. На основание чл. 287, ал. 3 от ИК счита, че е налице съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия. В петитума на жалбата е заявено искане за извършване на ново преброяване от Централната избирателна комисия.

Жалбата е подадена на 5 октомври 2014 г. по електронната поща от надлежно упълномощено лице и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия разгледа приложеното към жалбата копие от протокол на СИК № 050900011 и установи, че протоколът е изписан четливо и без никакви поправки. Действително в т. 9 от протокола, графа 18, за ПП „Движение за права и свободи" е отразен 1 глас, а в графа 19 за ПП „Глас Народен" са отразени 7 гласа. Същото отразяване е повторено в т. 10 от протокола: в графа 18 е отбелязан 1 глас без преференции, а в графа 19 са отбелязани 6 гласа без преференции и 1 глас с преференции на посочения под № 2 в листата на съответната партия. Протоколът е надлежно подписан от всички членове на секционната избирателна комисия и е подпечатан с печата на комисията.

Централната избирателна комисия сравни приложения към жалбата протокол, получен от секционната избирателна комисия непосредствено след изготвянето му и заверен с печата на секционната избирателна комисия с екземпляра от протокола, който е качен на страницата на Районна избирателна комисия - Видин, след първичното въвеждане на резултатите от „Информационно обслужване" АД в РИК - Видин. Между двата екземпляра не бяха установени съществени нарушения от вписаните в двата протокола данни, поради което ЦИК не намира основание за прилагане на чл. 287, ал. 3 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Ценов Тодоров - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", относно протокол от СИК № 050900011.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения