Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1283-НС
София, 7 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Мартин Митев – представител на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 261-НС/05.10.2014 г. на РИК – Плевен

Производството е по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс. Образувано е по жалба, подадена от ПП „ГЕРБ" чрез представител на партията - Мартин Митев, против решение № 261-НС/05.10.2014 г. на Районната избирателна комисия - Плевен.

Твърденията в жалбата са за незаконосъобразност  на атакуваното пред ЦИК решение на РИК - Плевен, поради това, че постановявайки обжалваното решение при хипотезата на чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия оставя жалбата срещу лицето Г. Станимирова без уважение като недоказана. Към жалбата, подадена от представителя на ПП „ГЕРБ" - Плевен, Мартин Митев по решение № 261-НС/05.10.2014 г. на РИК - Плевен, срещу лицето Г. Станимирова, собственик на мобилен телефон с номер ..., е приложен като доказателство снимков материал, от който снимков материал видно не може да се установи денят на извършване на твърдяното нарушение. С решение на РИК - Плевен, жалбата на ПП „ГЕРБ" срещу решение № 261-НС/05.10.2014 г. е оставена без уважение, поради това че не може да се установи дата на извършеното нарушение и авторството.

Жалбата е допустима, подадена от легитимирано лице и в срока, предвиден в чл. 73, ал. 1 от ИК, а по същество - неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като разгледа поотделно и в съвкупност всички събрани по преписката доказателства и изложени доводи както от жалбоподателя, така и в обстоятелствената част на обжалваното решение, намира от фактическа страна следното:

На първо място, не е налице предизборна агитация в полза на регистрирана партия.

На второ място, не е ясен нито авторът, нито адресатът на съобщенията.

На трето място, макар и да е приложен снимков материал с дата 5 октомври 2014 г., не е ясно дали изписана дата кореспондира с текста на съобщението.

На последно, но не и по значение, място няма данни въпросните съобщения да са изпратени към неограничен кръг от субекти, притежатели на мобилни телефони от съответната мрежа. Поради това, дори формално да бе налице твърдяното нарушение, ЦИК намира деянието за явно малозначително, за да формира извода, че следва да се наложи наказание.

Предвид горното и с оглед изложените съображения и на основание чл. 72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „ГЕРБ" чрез представителя Мартин Митев, заведена с вх. № 405/05.10.2014г., срещу решение № 261-НС от 05.10.2014 г. на РИК - Плевен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения