Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1282-НС
София, 16 август 2022 г.

ОТНОСНО: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 29 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема условия и ред за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

1. При произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции с изключение на избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 ИК или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели.

Адресите и номерата на избирателните секции, в които ще се произведе машинно гласуване, се обявяват от ЦИК и се публикуват на интернет страниците на ЦИК и РИК.

2. Централната избирателна комисия организира, ръководи и контролира произвеждането на машинното гласуване, обработката на данните от него, обобщава и анализира получените резултати.

3. Машинното гласуване се осъществява чрез специализирани устройства за гласуване и софтуер, удостоверени по реда на чл. 213а, ал. 2 ИК с Решение на ДАЕУ, БИМ и БИС от 09.07.2021 г. С оглед повишаване на нивото на сигурност, на удостоверената версия на софтуера се извършва нов Trusted build (доверено изграждане), с използване на удостоверения вече изходен код, чрез UEFI ключове, притежавани само от ЦИК, по публична процедура, излъчвана в реално време в интернет. Във връзка с чл. 213а, ал. 3 ИК по време на публичната процедура може да участват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели за изборите, и на БАН, като на лицата се предоставя достъп до изходния код на софтуера за ТУМГ.

4. За машинното гласуване се създава обща бюлетина върху сензорен дисплей, на която избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот.

Бюлетината се проектира по същия начин, както хартиената бюлетина.

Централната избирателна комисия утвърждава образеца на бюлетината.

5. В секциите, в които се произвежда машинно гласуване, избирателят гласува с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите, когато поради възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване се окаже невъзможно. В такива случаи секционната избирателна комисия уведомява незабавно районната избирателна комисия, която уведомява Централната избирателна комисия. Гласуването продължава с хартиени бюлетини.

6. Гласуването с бюлетина за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

7. Избирател, който гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина.

8. Машинното гласуване се извършва по реда на чл. 268 ИК.

9. След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която избирателят пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване.

10. Резултатите от машинното гласуване по кандидатски листи не се обявяват до края на изборния ден.

11. Централната избирателна комисия организира и провежда обучение на РИК, както и провежда разяснителна кампания за машинното гласуване.

Районните избирателни комисии провеждат обучение на СИК, в които ще се произвежда машинно гласуване.

12. Централната избирателна комисия приема Методически указания за произвеждането и начина на гласуване в секциите, в които ще се произвежда машинно гласуване и ги обявява на интернет страницата си.

13. За неуредените въпроси в тези условия и ред ЦИК се произнася с решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1396-НС/

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения