Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
София, 26 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“, подписано от Иван Асенов Атанасов – председател и представляващ коалицията, заведено под № 3 на 24 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Протокол от 19.05.2021 г. за образуване на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ между ПП „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ“, ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява от председателя Иван Асенов Атанасов.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ“, издадено на 13.05.2021 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 13854/2000 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, издадено на 17.05.2021 г. от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 35051/1992 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, издадено на 19.05.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 606/2009 г.

5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“, издадено на 18.05.2021 г. от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 4526/1999 г.

6. Удостоверение № 48-00-653 от 18.05.2021 г. на Сметната палата на партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

7. Удостоверение № 48-00-689 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

8. Удостоверение № 48-00-729 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

9. Удостоверение № 48-00-715 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

10. Образец от подписа на представляващия партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ“.

12. Образец от печата на партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ“.

13. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“.

14. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“.

15. Образец от подписа на представляващия партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.

16. Образец от печата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.

17. Образец от подписа на представляващия партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“.

19. Образец от печата на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“.

20. Образец от подписа на председателя и представляващ коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ Иван Асенов Атанасов.

21. Вносна бележка от „Юробанк България“ АД от 21.05.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

22. Служебна бележка от 21.05.2021 г. от „Юробанк България“ АД за открита банкова сметка на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за обслужване на предизборната кампания.

23. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

24. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4873 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“.

От протокол с вх. № НС-04-03-81 от 26 май 2021 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за народни представители на 11  юли 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения