Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1277-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „БСП за България“, представлявана от Янко Стоянов Добрев – упълномощен представител, срещу решение № 38-МИ от 26.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стралджа, област Ямбол

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-11-49 от 29.09.2019 г. от коалиция „БСП за България“, представлявана от Янко Стоянов Добрев – упълномощен представител, срещу решение № 38-МИ от 26.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стралджа, област Ямбол, която е препратена по компететност от ОИК.

С Решение № 38-МИ от 26.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Стралджа, е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Стралджа за изборите за общински съветници в община Стралджа, насрочени за 27 октомври 2019 г. Жалбоподателят твърди, че същото е незаконосъобразно, постановено в противоречие с процесуалния закон и при неправилно приложение на материалния закон, включително постановени от ЦИК решения.

Жалбоподателят счита, че с обжалваното решение е нарушен принципът на равномерно разпределение според т. 16, изр. 2 на Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК при назначаване на състава на СИК в секция № 282200006, гр. Стралджа. В жалбата се съдържа оплакване, че 36% от полагащите се на ПП ГЕРБ 61 места в секционните избирателни комисии са разпределени в секциите на територията на гр. Стралджа, а по отношение на коалиция „БСП за България“ е 25% от полагащия й се 52 места.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 38-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК – Стралджа, като постанови в СИК № 282200006, гр. Стралджа, да бъдат назначени двама членове от коалиция „БСП за България“.

След като се запозна с административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване. Разгледана по същество е основателна.

От представената преписка се установи следната фактическа обстановка:

В ОИК – Стралджа е постъпило писмено предложение с вх. № 40 от 25.09.2019 г., с което на основание чл. 91, ал. 7 ИК кметът на община Стралджа е уведомил общинската избирателна комисия, че не е постигнато пълно съгласие по съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на общината. Към предложението са представени: протокол от 18.09.2019 г. от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, писмено предложение за съставите на СИК по политически партии и коалиции, писмени предложения от представителите на партиите и коалициите, участвали в консултациите, както следва: ПП ГЕРБ, БСП за България, коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, ПП ВОЛЯ, и КП „Демократична България – Обединение“, както и оригинали на пълномощни и копия от пълномощни, копия от актуално състояние на партиите, споразумение – решение за коалициите и съобщение за дата, час и място за провеждане на консултациите.

При извършената проверка ОИК – Стралджа е констатирала, че е постигнато съгласие за всички състави на СИК с изключение на СИК № 282200006, намираща се в гр. Стралджа и състояща се от 7 членове, и СИК № 282200024, намираща се в с. Поляна и състояща се от 7 членове. Съгласно писменото предложение за съставите на СИК, представено към предложението на кмета на общината, не е постигнато съгласие между ПП ГЕРБ и коалиция „БСП за България“ по отношение на СИК № 282200006 за 7-мия член, като в предложението са посочени 8 кандидати и съответно по отношение на СИК № 282200024 за 7-мия член, като в предложението са посочени 6 кандидати.

С решение № 38-МИ от 26.09.2019 г. ОИК – Стралджа е назначила състав на СИК № 282200006 в състав: председател от ПП ВОЛЯ, зам.-председател – коалиция „БСП за България“, секретар – ПП ГЕРБ, членове: ГЕРБ – 2, ПП ДПС – 1 и коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ – 1. Назначеният със същото решение състав на СИК № 282200024: председател – коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, зам.-председател – ПП ГЕРБ, секретар – коалиция „БСП за България“, членове – ПП ГЕРБ - 1, ПП ДПС – 1, ПП ВОЛЯ – 1 и коалиция „БСП за България“ - 1.

Централната избирателна комисия намира жалбата за основателна по следните съображения:

При постановяване на оспореното решение ОИК – Стралджа е съобразила чл. 92, ал. 6 ИК.

При изпълнение на своите правомощия по чл. 87, ал. 1, т. 5 ИК общинската избирателна комисия не е съобразила обстоятелството, че в случай, че при постановяване на оспореното решение 36.06% от представителите на ПП ГЕРБ са назначени в секциите в гр. Стралджа, а този процент по отношение на представителите на жалбоподателя е само 26.9%. Следователно съобразявайки този факт, ОИК – Стралджа е следвало да попълни състава на СИК № 282200006 – гр. Стралджа със седми член от коалиция „БСП за България“.

Следователно решението на ОИК – Стралджа в частта, в която е оспорено, следва да бъде отменено като нецелесъобразно, а преписката следва да бъде върната на ОИК със задължителни указания за назначаване на предложения от коалиция „БСП за България“ член в СИК № 282200006 – гр. Стралджа, и съответно за назначаване на предложения от ПП ГЕРБ за член на СИК № 282200006 – гр. Стралджа, в СИК № 282200024 – с. Поляна.

С тези мотиви на Централната избирателна комисия бе предложен следният проект за решение:

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: Отменя Решение № 38-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК – Стралджа, област Ямбол, в частта, с която са назначени СИК № 282200006 и № 282200024. Връща административната преписка на ОИК – Стралджа за ново разглеждане на предложението на кмета на община Стралджа по отношение на СИК № 282200006 и № 282200024 съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

При гласуване на такъв проект за решение на редовно заседание на Централната избирателна комисия, проведено на 2 октомври 2019 г. не бе постигнато мнозинство от 2/3 от присъстващите членове от Централната избирателна комисия. От присъстващите в залата 14 членове на Централната избирателна комисия „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 9 членове: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Ерхан Чаушев, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Севинч Солакова, Ивайло Ивков и Таня Цанева, а „ПРОТИВ“ гласуваха 5 членове: Стефка Стоева, Мирослав Джеров, Мария Бойкинова, Бойчо Арнаудов и Александър Андреев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ по смисъла на чл. 53, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Стралджа.

Решението на ОИК – Стралджа, подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол чрез ОИК – Стралджа, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения