Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1277-ПВР/МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Главиница, област Силистра, назначена с Решение № 141-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-761/18.10.2011 г. от Димитър Иванов Димитров - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Главиница, област Силистра. Предлага се на мястото на члена на комисията Тихомира Върбанова Денева да бъде назначена Азиме Хамди Касим. Към предложението са приложени: молба от Тихомира Върбанова Денева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Азиме Хамди Касим; пълномощно на името на Стефан Господинов Господинов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Главиница, област Силистра, Тихомира Върбанова Денева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Главиница, област Силистра, Азиме Хамди Касим, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения