Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1276-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Магдалена Рангелова Лалова от с. Строево, област Пловдив, срещу решения на ОИК – Марица

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-22-263\1 от 30.09.2019 г. от М. Р. Л. от с. Строево, област Пловдив, срещу решение № 80-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК – Марица, с което е оставена без разглеждане жалбата й.

Жалбоподателката твърди, че неправилно с решения № 32 и 36 на ОИК – Марица са регистрирани кандидати за общински съветници и за кметове от упълномощения представител на ПП „ВМРО – БНД“. Твърди се, че има лични отношения с упълномощените представители на НФСБ и ВМРО, с които е разговаряла да бъде регистрирана като кандидат за кмет на с. Строево, община Марица, област Пловдив. Недоволна е от факта, че не е предложена като кандидат за кмет на с. Строево, въпреки желанието й.

След обявяване на решенията на общинската избирателна комисия е установила, че партията не е регистрирала кандидат за кмет на с. Строево, а е регистрирала такива в с. Скутаре и с. Трилистник.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, установи следното:

Жалбоподателката е сезирала ОИК – Марица с жалба относно регистрацията на партия ВМРО и партия НФСБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, в която е изложила съображения за несъгласие относно регистрацията за кандидатите за кметове на кметства на територията на община Марица.

Общинската избирателна комисия – Марица се е произнесла с решение № 80-МИ от 16.09.2019 г., с което е оставила без разглеждане жалбата на М. Р. Л.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 1 ИК решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им. Видно от решението на общинската избирателна комисия е, че същото е обявено на16.09.2019 г.

Жалбата срещу решението на общинската избирателна комисия е постъпила в Централната избирателна комисия на 27.09.2019 г., което се установява от пощенското клеймо на плика.

По горните съображения Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима, тъй като е подадена след преклузивния тридневен срок съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 1 ИК и следва да се остави без разглеждане.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Р. Л. от с. Строево, област Пловдив, срещу решение на ОИК – Марица.

Решението на ОИК – Марица подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез ОИК – Марица, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения