Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1276-ПВР/МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Пирин Симеонов Луканов – член на ОИК – Видин, срещу решение № 244 от 15.10.2011 г. на ОИК – Видин, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № М-892 от 18.10.2011 г. на ЦИК от Пирин Симеонов Луканов - член на ОИК - Видин, срещу решение № 244 от 15.10.2011 г. на ОИК - Видин, област Видин, с което ОИК - Видин, предлага на ЦИК да прекрати предсрочно пълномощията му като член на ОИК - Видин, и да анулира издаденото му удостоверение. Допълнително по преписката е постъпило и придружително писмо с изх. № 39 от 15.10.2011 г. на ОИК, с което се изпраща атакуваното решение, въз основа на което се предлага Централната избирателна комисия да упражни правомощията си по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ИК, като прекрати предсрочно пълномощията на Пирин Симеонов Луканов като член на ОИК - Видин. Поради връзката между двете Централната избирателна комисия ги разглежда заедно, като намира жалбата за изразено по същество становище от Пирин Симеонов Луканов досежно отсъствията му от три поредни заседания на ОИК - Видин, на 5, 7 и 8 октомври 2011 г. Тъй като решението на ОИК - Видин, с което се предлага на ЦИК да бъдат предсрочно пълномощията на член от състава на комисията, не съставлява самостоятелен правен акт, подлежащ на обжалване, а елемент от сложния фактически състав по взимане на решение по реда на чл. 26, ал. 1, т. 1 от ИК, то жалбоподателят няма правен интерес от оспорване на атакуваното решение и жалбата му следва да бъде оставена без разглеждане. Същият би могъл да упражни правото си на защита по реда на чл. 26, ал. 7 от ИК, като обжалва пред Върховния административен съд решението на Централната избирателна комисия за предсрочно прекратяване на пълномощията му. Относно предложението, обективирано в решение № 244 от 15.10.2011 г. на ОИК - Видин, следва да се посочи, че същото е постановено от компетентен орган в рамките на пълномощията му на редовно заседание при наличие на необходимия кворум. Същото обаче следва да бъде оставено без уважение, тъй като от материалите по преписката, а и от направената допълнително проверка не се представиха доказателства за отправянето на покана към Пирин Симеонов Луканов за участие във всяко едно от трите посочени заседания на ОИК - Видин, а именно тези на 5, 7 и 8 октомври 2011 г. Допълнително следва да се посочи, че Централната избирателна комисия не споделя становището на жалбоподателя, че правоотношението му като член на ОИК - Видин, съставлява трудово такова по втори трудов договор, както и че са приложими нормите на Кодекса на труда, в т.ч. и твърдяната от него защита от уволнение. Членовете на избирателните комисии, макар и да се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, същите престират работата си не по трудово правоотношение, а по друго такова sui generis, възникващо въз основа на специални норми по реда на Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Пирин Симеонов Луканов - член на ОИК - Видин, срещу решение № 244 от 15.10.2011 г. на ОИК - Видин, област Видин.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на ОИК - Видин, обективирано в решение № 244 от 15.10.2011 г. на ОИК - Видин, област Видин, за предсрочно прекратяване на пълномощията на Пирин Симеонов Луканов като член на ОИК - Видин.
В частта, в която се оставя без разглеждане жалбата на Пирин Симеонов Луканов, решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В частта, в която се оставя без уважение предложението на ОИК - Видин, решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения