Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1274-МИ
София, 20 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Галина Янева Янева – представляваща местна коалиция „За нашето бъдеще”, против бездействие на ОИК – Аврен

Постъпила е жалба вх. № М-973 от 20.10.2011 г. на ЦИК от Галина Янева Янева - представляваща местна коалиция „За нашето бъдеще", против бездействие на ОИК - Аврен, изразяващо се в непроизнасяне по заявление на местната коалиция с вх. № 72 от 19.10.2011 г. на ОИК - Аврен. В жалбата се твърди, че до настоящия момент ОИК - Аврен, не се е произнесла по заявление с вх. № 72 от 19.10.2011 г., с което е поискано произнасяне с решение относно регистрацията на кандидати за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, издигнати от местна коалиция „За нашето бъдеще", за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г. Твърди се също, че с бездействието си ОИК - Аврен, нарушава задължения за незабавно произнасяне с решение по подадените предложения, което бездействие би довело до опорочаване на изборния процес, засягане на конституционно гарантирани права на избор. Това от своя страна е защитено и уредено с разпоредбите на Изборния кодекс за касиране на изборните резултати поради невъзможност за равен достъп на участниците в изборния процес. Жалбоподателят моли да бъдат дадени указания до ОИК да се произнесе по депозираното заявление.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима, а разгледана по същество и за основателна по следните съображения:
След извършена проверка в ОИК - Аврен, се установява депозирано от местна коалиция „За нашето бъдеще" заявление с вх. № 72 от 19.10.2011 г. с касателство регистрация на кандидати за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, издигнати от местна коалиция „За нашето бъдеще", за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г. Следва да се приеме, че ОИК - Аврен, е сезирана с акт за произнасяне в кръга на нейната компетентност, като проверката на ЦИК установи, че ОИК - Аврен, не е поставила на разглеждане и не се е произнесла по така подаденото заявление въпреки задължението й да провери наличието на изискванията на Глава седма, раздел V от ИК и се произнесе с решение. Поради това Централната избирателна комисия следва да даде указания на ОИК - Аврен, да разгледа заявлението и се произнесе с решение по него.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Центравната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УКАЗВА на ОИК - Аврен, незабавно да постави на разглеждане заявление с вх. № 72 от 19.10.2011 г. от местна коалиция „За нашето бъдеще" и да се произнесе с решение по него.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения