Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1273-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Бойница, област Видин

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-605 от 01.10.2019 г. от Магдалена Иванова – председател на ОИК – Бойница, област Видин, с което се сезира Централната избирателна комисия относно факта, че заместник-председателят на ОИК – Бойница – Ирина Михайлова Петрова, назначена с Решение № 734-МИ от 26 август 2019 г. на ЦИК е регистрирана като кандидат за общински съветник в кандидатската листа на местна коалиция ПП „АТАКА“ (партия „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с решение № 40-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Видин.

Централната избирателна комисия, след като извърши служебна проверка по случая, установи че в действителност госпожа Ирина Михайлова Петрова към настоящия момент съвместява и двете качества, а именно заместник-председател на Общинска избирателна комисия – Бойница и кандидат за общински съветник.

При така изяснената фактическа обстановка несъмнено е налице нарушение на забраната, съдържаща се в чл. 3, ал. 3 ИК едно лице да участва в повече от едно качество в един вид избор, в случая член на общинска избирателна комисия и кандидат за общински съветник.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 6 във връзка с чл. 3, ал. 3 във връзка с чл. 81, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Бойница, област Видин, Ирина Михайлова Петрова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения