Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1272-НС
София, 15 август 2022 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура „пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преработка на наличните аудио и аудио-визуални произведения (клипове), лого и иконографика с акцент върху машинното гласуване, актуализиране на статичен банер и дизайн на плакат, както и изработка на нов аудио и видеоклип за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.”

Централната избирателна комисия открива процедура „пряко договаряне“ на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с възникнала необходимост от неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и невъзможност да бъдат спазени сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4 ЗОП, включително съкратените. Предметът на поръчката е „Преработка на наличните аудио и аудио-визуални произведения (клипове), лого и иконографика с акцент върху машинното гласуване, актуализиране на статичен банер и дизайн на плакат, както и изработка на нов аудио и видеоклип за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.” Обстоятелствата, обосноваващи неотложност, не се дължат на възложителя, предвид следните МОТИВИ:

Централната избирателна комисия при произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. е оправомощена и задължена съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с чл. 199а ИК – да предоставя информация, да организира и провежда разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите.

Разяснителната кампания съгласно императивната разпоредба на чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите.

Основна задача на разяснителната кампания, която провежда Централната избирателна комисия предвид последните изменения в изборното законодателство, е информиране и разясняване на обществеността и на избирателите за новите моменти в изборния процес и конкретно – за възможностите и начина за гласуване със специализирани устройства за електронно машинно гласуване. Със ЗИД на ИК (ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.), машинно гласуване се произвежда на всички видове избори, включително и местни избори, като в избирателните секции, с изключение на тези по чл. 212, ал. 5 ИК, избирателите гласуват само с бюлетина за машинно гласуване. Машинно гласуване ще се произвежда и в секции извън страната при определените в закона условия.

С Указ № 213 от 1 август 2022 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.) на 2 октомври 2022 г. са насрочени предсрочни избори за народни представители. С оглед изключително кратките срокове за провеждане на разяснителната кампания, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възниква невъзможност да изпълни нормативно установените в Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори.

Централната избирателна комисия е задължена да предприеме всички действия, за да гарантира изпълнението на правомощията си във връзка със законовото си задължение по разяснителната кампания при произвеждането на изборите и с цел спазване на срока по чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК, поради което следва да приложи горепосочената процедура по ЗОП.   

При произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. за провеждане на разяснителната кампания ЦИК е сключила Договор № 23/25.06.2021 г. с „АДВЕР ТЕХ“ ООД, след проведена процедура „Пряко договаряне“ с предмет „Преработка на наличните аудио-визуални произведения (клипове), лого „ИЗБИРАШ ТИ“ и иконографика с акцент върху машинното гласуване и актуализиране на статични банери за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.” с „АДВЕР ТЕХ“ ООД. Дейностите по този договор включват преработване на 3 (три) броя 30-секундни видеоклипове с елементи на компютърна графика и анимация, придобити от Централната избирателна комисия по Договор № 3/23.02.2021 г., включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и/или текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК), според утвърденото съдържание и текстове от ЦИК със следните теми: „Гласуване на избиратели с увреждания“, „Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19“ и „Машинно гласуване“,  преработка на съществуващото лого с текст „ИЗБИРАШ ТИ“ и иконографика с акцент върху машинното гласуване за разяснителната кампания за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както и актуализиране наличните на 2 (два) броя  статични банери, с актуално лого „ИЗБИРАШ ТИ“.

При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. за провеждане на разяснителната кампания ЦИК е сключила Договор № 35/12.10.2021 г. с „АДВЕР ТЕХ“ ООД, след проведена процедура „Пряко договаряне“ с покана до две лица, с предмет „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.” с „АДВЕР ТЕХ“ ООД. Дейностите по този договор включват създаване на слоган, лого и прилежащите визуални характеристики за разяснителната кампания, изработване на 3 (три) броя 30-секундни и 1 (един) брой до 60-секунден или общо 4 (четири) броя видеоклипове с елементи на компютърна графика и анимация, включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и/или текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, с теми: „Гласуване на избиратели с увреждания, „Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация“, „Обща информация за гласуване с машина“ и „Гласуване с машина с две електронни бюлетини“,  изработване на 4 (четири) броя аудиоклипа със същите теми като на видеоклиповете, изработване на 2 (два) броя банери и дизайн на плакат за гласуване с машина с визия, сходна на видеоклиповете с елементи на анимация.

Изборът на същия изпълнител, от една страна, ще осигури бързина при преработване на наличните, придобити по двата посочени по-горе договори, аудио и видео клипове, лого, иконографика и други материали при единност и завършеност на авторската творческа концепция, а от друга – ще гарантира защита на фиска и икономическия интерес на държавата, тъй като разходът за извършване на дейностите по предмета на настоящата поръчка ще бъде значително по-малък, предвид наличието на базов продукт.

Гореизложеното мотивира ЦИК да покани „АДВЕР ТЕХ“ ООД за провеждане на преговори и сключване на договор.

Поради взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделните дейности настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, необосновано и може да доведе до невъзможност за разяснение правата и задълженията на избирателите.

Въз основа на изложеното може да се направи мотивирано заключение за законосъобразност и целесъобразност на действията на Централната избирателна комисия за възлагане на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, при условията и по реда на процедурата по чл. 182, ал. 1 т. 1 ЗОП.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 13 и чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчка, във връзка с § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП и § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ИК

 

Р Е Ш И :

 

1. ОТКРИВА процедура „пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преработка на наличните аудио и аудио-визуални произведения (клипове), лого и иконографика с акцент върху машинното гласуване, актуализиране на статичен банер и дизайн на плакат, както и изработка на нов аудио и видеоклип за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.”, съгласно техническите спецификации и условията на договора.

2. ОДОБРЯВА Техническите спецификации – Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

3. Да се покани за провеждане на преговори и сключване на договор „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453, със седалище и адрес на управление: гр. София 1738, район „Младост“, кв. Горубляне, жк „Експериментален“, бл. 44, вх. 2, ап. 3, представлявано от Дария Христова Илиева.

4. Максималната стойност на обществената поръчка е сума в размер на 20 500 лв. (двадесет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС.

5. ОПРЕДЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от общата цена на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора, която следва да се представи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписването на договора.

5.1. В случай на изменение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

5.2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от формите, определени в чл. 111 ЗОП.

5.3. Условията на представяне, задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение ще бъдат уредени в договора за възлагане на обществена поръчка въз основа на проведените преговори.

6. Изисквания за участие.

6.1. За участника в преговорите не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП.

6.2. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 ЗОП.

6.3. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП.

7. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

а) документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП.

б) декларация по чл. 3, т. 8, вр. чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

в) декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

8. ОПРЕДЕЛЯ за отговорни длъжностни лица Милена Радославова и Николай Желязков – главни юрисконсулти, в звено „Правна дейност“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

9. ВЪЗЛАГА на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да администрират дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МР


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения