Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1272-МИ
София, 02.10.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Русе, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-151 от 30.09.2019 г. от Пламен Христомиров Рашев – упълномощен представител на КП „БСП за България“ на община Русе, за промяна в състава на ОИК – Русе, област Русе. Предлага се на мястото на Албена Филипова Енчева – член на ОИК – Русе, да бъде назначена Десислава Петрова Дивчева.

Към предложението са приложени: заявление от Албена Филипова Енчева за освобождаването й; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Десислава Петрова Дивчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Русе, област Русе, Албена Филипова Енчева, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Русе, област Русе, Десислава Петрова Дивчева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения