Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1272-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Русе, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-151 от 30.09.2019 г. от Пламен Христомиров Рашев – упълномощен представител на КП „БСП за България“ на община Русе, за промяна в състава на ОИК – Русе, област Русе. Предлага се на мястото на Албена Филипова Енчева – член на ОИК – Русе, да бъде назначена Десислава Петрова Дивчева.

Към предложението са приложени: заявление от Албена Филипова Енчева за освобождаването й; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Десислава Петрова Дивчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Русе, област Русе, Албена Филипова Енчева, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Русе, област Русе, Десислава Петрова Дивчева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения