Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1271-ПВР/МИ
София, 20 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на сдружение “БЕСТ ТУ БИ” за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление с вх. № М-942 от 19.10.2011 г. на ЦИК от Кръстьо Илиев Петков - управител на сдружение " БЕСТ ТУ БИ" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В заявлението е посочено наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, седалището и адреса на управление на сдружението, адреса за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.
Към заявлението е приложено удостоверение за актуално състояние на сдружението от 19 октомври 2011 г. по фирмено дело № 8539 от 2006 г., издадено от Софийски градски съд и заверено копие от пълномощно от Кръстьо Петков на Александър Алексеев Иванов.
От извършената в ЦИК проверка се установи, че представляващия сдружението Кръстьо Илиев Петков е и представляващ ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи". ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи" с решение № 66-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да регистрира сдружение "БЕСТ ТУ БИ" за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения