Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1270-НС
София, 5 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Соня Георгиева Ангелова и жалба от Атанас Александров Куртенков срещу решение № 119-НС от 5 октомври 2014 г. на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалби с вх. № Ж-13 от 05.10.2014 г. и № Ж-14 от 05.10.2014 г. от Соня Георгиева Ангелова и от Атанас Александров Куртенков срещу решение № 119-НС от 5 октомври 2014 г. на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив.

С решение № 119-НС от 05.10.2014 г. РИК - Пловдив , е оставила без уважение жалба с вх. № 155/05.10.2014 г. от Соня Гоергиева Ангелова.

В жалбата си до Централната избирателна комисия г-жа Ангелова излага следните обстоятелства: в секция № 95 в Общински детски комплекс (ОДК) - гр. Пловдив, се установило, че председателят на СИК отказва да допусне в секцията да гласува г-н Атанас Александров Куртенков - директор на ОДК - Пловдив, с попълнена от него декларация, че няма да гласува на друго място. Жалбоподателката счита, че на основание чл. 233 от ИК директорът на детското заведение попада в „лицата, заети в произвеждането на изборите".

В жалбата си г-н Атанас Александров Куртенков моли да се отхвърли решението на РИК - Пловдив, като счита, че това е негово конституционно право и счита, че е ангажиран в обезпечаване произвеждането на изборите в секции № 94, № 95 и № 96 в гр. Пловдив съгласно писмена заповед на прекия му началник и след писмени инструкции от кмета на район „Централен" - Пловдив. Към жалбата си прилага и следните два документа: писмо изх. № 2900-68(15) от 20.08.2014 г. на кмета на район „Централен" - Пловдив, и писмо от началника на Регионалния инспекторат по образованието - Пловдив, с изх. № РД-17-2039/30.09.2014 г.

Жалбите се явяват допустими като подадени в срок и от надлежна страна. Разгледани по същество, същите се явява неоснователни поради следните съображения:

Член 233 от ИК изброява изрично лицата, които могат да упражнят правото си на глас след вписване в допълнителната страница на избирателния списък, ако имат право да гласуват в съответния вид избор и след представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място и това са лицата, членове на секционната избирателна комисия или охрана на съответната секция.

Директорът на детското заведение г-н Атанас Александров Куртенков не попода в изрично изброените от Изборния кодекс лица.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 и чл. 233 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Соня Георгиева Ангелова и жалбата на Атанас Александров Куртенков срещу решение № 119-НС от 5 октомври 2014 г. на РИК в Шестнадесети изборен район - Пловдив , като неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения