Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1269-ПВР/МИ
София, 20 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Максим Мишев – председател на Общинската организация на ПП „Български социалдемократи” в община Мездра, относно разпределението на местата в СИК

Постъпила е жалба с вх. № М-947/19.10.2011 г. на ЦИК от Максим Мишев - председател на Общинската организация на ПП „Български социалдемократи" в община Мездра, относно разпределението на местата в СИК, назначени от ОИК - Мездра, от квотата на Коалиция за България.
Към жалбата са приложени: заверено копие от пълномощно от Сергей Станишев в качеството му на представляващ Коалиция за България на името на Делян Дамяновски, с което го упълномощава да представлява Коалиция за България и да участва в консултациите пред кмета на община Мездра относно определяне състава на ОИК и СИК в община Мездра, и копие от решение за образуване на Коалиция за България от 26.05.2009 г.
Жалбоподателят оспорва разпределението на броя на предложените членове от Коалиция за България за представители на СИК в община Мездра, като твърди, че той е предложил на упълномощения представител на Коалиция за България Делян Дамяновски кандидати за 7 членове на СИК от квотата на Коалиция за България, а последният е включил в окончателния списък, предложен на консултациите, само трима.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е процесуално недопустима по следните съображения: жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице срещу действия на представител на участник в изборите. Последните са вътрешнокоалиционни взаимоотношения, които не се регламентират от Изборния кодекс. Същите са извършени към дата 22 септември 2011 г. съгласно чл. 34, ал. 2 от ИК, който изисква парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, която има член в Европейския парламент да представи пред кмета на съответната община писмени предложения за състав на секционните избирателни комисии, а подадената жалба от ПП „Български социалдемократи" е към дата 13.10.2011 г. с вх. № 97 на ОИК - Мездра. Същата на това основание се явява просрочена.
Поради горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Максим Мишев - председател на Общинската организация на ПП „Български социалдемократи" в община Мездра, относно разпределението на местата в СИК, назначени от ОИК - Мездра, от квотата на Коалиция за България.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения