Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1268-МИ
София, 1 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от КП „БСП за България“ чрез пълномощника ПЛАМЕН ХРИСТОМИРОВ РАШЕВ срещу Решение № 135-МИ/29.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Русе, област Русе

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-10-150 от 30.09.2019 г. от КП „БСП за България“ чрез пълномощника ПЛАМЕН ХРИСТОМИРОВ РАШЕВ, срещу Решение № 135-МИ/29.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Русе, област Русе.

Жалбоподателят твърди, че Решение № 135-МИ/29.09.2019 г. на ОИК - Русе е незаконосъобразно, противоречащо на морала и на предпоставките за гарантирано произвеждане на честни избори. Основният довод в жалбата се свежда до това, че при постановяването му, ОИК - Русе не е съобразила квотното разпределение на членовете и по - конкретно на ръководството на СИК за всяка парламентарно представена партия и коалиция, т.е. твърдението е за нарушение на разпоредбата на чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс (ИК). Излагат се съображения за това, че неоснователно не е прието направеното предложение от КП „БСП за България“ за конкретен брой председатели - 85, заместник-председател - 40 и секретари - 80, в СИК на територията на община Русе. Не на последно място, твърди се, че обжалваното решение за поименно назначаване на съставите на СИК не е мотивирано.

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК - Русе и изпратена на ЦИК.

От представената преписка се установи следната фактическа обстановка:

В ОИК - Русе е постъпило писмо с изх. № 24-127-3 от 18.09.2019 г., с което на основание на чл. 91, ал. 7 ИК, кметът на община Русе е изпратил на комисията документите за назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Русе съобразно направените предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите за назначаване на СИК на територията на общината и за утвърждаване на списъците на резервните членове. Към предложението е бил приложен подписаният протокол от проведените консултации между политическите сили, както и всички други необходими документи в изпълнение на изискванията на чл. 91, ал. 1 и сл. от ИК. От съдържанието на изготвения от проведените консултации протокол се установява, че на проведените консултации при Кмета на община Русе, не е постигнато съгласие между представителите на политическите партии и коалиции за назначаване на членовете на СИК на територията на община Русе и за утвърждаване на списъка с резервни членове, както и не е постигнато съгласие по отношение на местата в ръководството на СИК. Постигнато е съгласие за допълнителните СИК и ПСИК.

С Решение № 135-МИ/29.09.2019 г., ОИК - Русе е назначила СИК на територията на община Русе, утвърдила е списъците на резервните членове, както и броя на ръководството в СИК. Неразделна част от това решение е Приложение № 1, съдържащо имената на предложените лица - членове на СИК, ЕГН, длъжност в комисията и партията или коалицията, която ги предлага. Към решението е приложено ОСОБЕНО МНЕНИЕ от Милена Хинкова – секретар на ОИК - Русе.

След като се запозна с всички относими документи по преписката, въз основа на които ОИК - Русе е постановила Решение № 135-МИ/29.09.2019 г., ЦИК счита че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване и в законоустановения в разпоредбата на чл. 88, ал.1 ИК тридневен срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Централната избирателна комисия счита, че Решение № 135-МИ/29.09.2019 г. е постановено от ОИК - Русе в изпълнение на правомощията й по ИК и при условията на оперативна самостоятелност. Същото е съобразено с разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК и е постановено в съответствие с Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. и с определената изчислителна процедура в Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. (без съставите на ПСИК), съставляващи Приложение към същото решение.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че Решение № 135-МИ/29.09.2019 г. на ОИК - Русе е законосъобразно, поради което ще следва да бъде потвърдено, а преписката - върната на същата комисия.

В хода на разискванията в зала на редовно заседание на Централната избирателна комисия, проведено на 1 октомври 2019 г., постъпи обратно предложение за решение, а именно: процесната жалба да бъде уважена и ЦИК да отмени Решение № 135-МИ/29.09.2019 г. на ОИК - Русе като незаконосъобразно и нецелесъобразно. При проведеното гласуване в зала на това предложение за решение не бе постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове на ЦИК. От присъстващите в залата 17 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 членове - Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева, а „ПРОТИВ“ 11 членове - Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова и Стефка Стоева.

При проведеното гласуване в зала на основното предложение за решение не бе постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове на ЦИК. От присъстващите в залата 17 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 11 членове - Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова и Стефка Стоева, а „ПРОТИВ“ 6 членове - Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ по смисъла на чл. 53, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс.

Решението на ОИК – Русе подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе чрез ОИК – Русе в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения