Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1268-МИ
София, 20 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Хусеин Ханан Чило – кандидат за общински съветник от ПП „Българска социалистическа партия”, срещу решение № 144 от 12.10.2011 г. на ОИК – Карнобат, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-909 от 19.10.2011 г. на ЦИК от Хусеин Ханан Чило - кандидат за общински съветник от ПП „Българска социалистическа партия", срещу решение № 144 от 12.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас.
Жалбоподателят твърди, че решение № 144 от 12.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, е неправомерно и незаконосъобразно е заличен от листата като кандидат за общински съветник от листата на ПП „Българска социалистическа партия" и е анулирано издаденото му удостоверение № 7. Изтъкват се доводи, че решение № 144 от 12.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, противоречи на чл. 10 от Конституцията на Република България и същото е дискриминационно, като не допуска кандидати за общински съветници и кметове български граждани да имат друго гражданство в държава извън Европейския съюз.
С обжалваното решение ОИК - Карнобат, е заличила регистрацията на Хусеин Ханан Чило като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Българска социалистическа партия". Комисията е приела, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК, поради което и на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличила регистрацията му като кандидат за общински съветник за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Видно от събраните по преписката доказателства заличаването е извършено въз основа на данните от ГД „ГРАО" в МРРБ, представени на ОИК - Карнобат, от Централната избирателна комисия с писмо изх. № 450 от 10.10.2011 г. Съгласно тези данни Хусеин Ханан Чило е с постоянен и настоящ адрес в община Карнобат, но притежава гражданство на Сирийската арабска република, държава извън Европейския съюз, поради което ОИК - Карнобат, е стигнала до извода, че Хусеин Ханан Чило не отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 от ИК.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо правен интерес, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: жалба вх. № 115А/15.10.2011 г. от Хусеин Ханан Чило; заявление вх. № 115Б/15.10.2011 г. от Димитър Иванов Ганчев - председател на Общинския съвет на БСП - Карнобат; решение № 144/12.10.2011 г. на ОИК - Карнобат; писмо изх. № 450/10.10.2011 г. на ЦИК, съдържащо информация от ГД „ГРАО"; предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. с вх. № 66/19.09.2011 г. от ПП „БСП"; решение от протокол на Четвъртото заседание на 16 отчетно-изборна конференция на общинската организация на БСП - Карнобат, от 25.06.2011 г.; устав на БСП; пълномощно на Димитър Иванов Ганчев с изх. № 1090/03.09.2011 г.; заявление по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК от Хусеин Ханан Чило от 19.09.2011 г.; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК от Хусеин Ханан Чило от 19.09.2011 г.; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК от Хусеин Ханан Чило от 19.09.2011 г.; решение № 109/20.09.2011 г. на ОИК - Карнобат; протокол № 17 от 12.10.2011 г. от заседание на ОИК - Карнобат.
Общите предпоставки за упражняване на конституционно установеното право на българските граждани да бъдат избирани за кметове и общински съветници са уредени в чл. 4, ал. 5 от ИК - да нямат друго гражданство в държава извън ЕС, да са навършили 18 години към изборния ден, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода и да са живели най-малко 4 месеца в съответното населено място съгласно § 10, ал. 3 от ПЗР на ИК. Цитираната разпоредба изисква българските граждани, кандидати за общински съветници и кметове, да нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, а от представената по преписката справка от ГД „ГРАО" в МРРБ е видно, че Хусеин Ханан Чило е гражданин на Сирийската арабска република.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Хусеин Ханан Чило - кандидат за общински съветник от ПП „Българска социалистическа партия", срещу решение № 144 от 12.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения