Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1267-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Румен Данчев Бенков срещу публикувани агитационни материали на ПП „ГЕРБ“ – Ямбол, на интернет сайта (www.gerb.bg-новини-новини-избери-Регион/Ямбол/Ямбол)

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от Румен Данчев Бенков, упълномощен представител на Коалиция „БСП лява България", срещу публикувани агитационни материали на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, на интернет сайта (www.gerb.bg-новини-новини-избери-Регион/Ямбол/Ямбол), заведена с вх. № НС-15-294 от 04.10.2014 г. Жалбата е със съпроводително писмо с изх. № 37 от 04.10.2014 г. на РИК - Ямбол. Към писмото са приложени: заверено копие на протокол № 32 от 03.10.2014 г. на РИК - Ямбол; разпечатка от интернет страницата на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, в пет части, която съдържа публикувания агитационен материал; пълномощно от представляващия коалицията от партии „БСП лява България" Михаил Райков Миков в полза на Румен Данчев Бенков.

Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че в сайта на ПП „ГЕРБ" - Ямбол (www.gerb.bg-новини-новини-избери-Регион/Ямбол/Ямбол) са публикувани няколко материала на ПП - ГЕРБ" - Ямбол, за проведени предизборни мероприятия в гр. Ямбол. В приложените към тях снимки, отразяващи предизборните прояви на ПП -ГЕРБ" - Ямбол, се виждат кадри с деца, държащи рекламни предизборни материали (знамена, транспаранти, плакати) с номер 9 (ПП „ГЕРБ"), или облечени с фланелки с номер 9 (ПП „ГЕРБ"). На един от кадрите се вижда как дете поднася питка на председателя на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ" при посрещането му на предизборно мероприятие, а на друг - как деца се возят на изцяло покрито с реклами на ПП „ГЕРБ" с номер 9 рекламно влакче и държат знаменца на ПП „ГЕРБ" с номер 9.

Централната избирателна комисия констатира също, че в предизборните мероприятия са включени и участват деца (момичета и момчета). От тези снимки се установява по несъмнен начин нарушение на добрите нрави и етичните норми на поведение в обществото, посочени в чл. 183, ал. 4 от ИК, а също така е нарушена забраната на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, според която всяко дете има право на закрила срещу въвличането му в политически дейности.

Изхождайки от събраните и разгледани доказателства, комисията мотивира извода за извършено нарушение на разпоредбите на чл. 183 от ИК и чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение за регистрация на наблюдатели на фондацията. От присъстващите в залата 16 членове на комисия за проекта на решение гласуваха 9 - Ив. Алексиева, С. Солакова, Р. Сидерова, Ал. Андреев, Р. Матева, Е. Чаушев, Цв. Томов, М. Сюлейманов и Т. Цанева, а против - 7 членове - И. Ивков, М. Бойкинова, Й. Ганчева, Г. Баханов, М. Златарева, Ем. Христов и Р. Цачев, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения