Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1266-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-34) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и на 516 (петстотин и шестнадесет) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-34) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 509 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Четири лица вече са регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения. Едно лице е регистрирано като кандидат за народен представител. Две лица се срещат повече от веднъж в списъка.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 509 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Красимир Динев Коев
2. Пепа Стойчева Стоева
3. Пенка Донева Мишова
4. Златомир Добромиров Димов
5. Галина Иванова Тенева
6. Мирослав Митков Момчилов
7. Цветан Любенов Цветанов
8. Руска Колева Тодорова
9. Станимира Веселинова Петкова
10. Славка Костова Генева
11. Галина Веселинова Петкова
12. Живка Иванова Станева
13. Тодорка Стойчева Петкова
14. Калина Тошева Жекова
15. Стефко Петков Златев
16. Деница Миткова Мишова
17. Иван Симеонов Василев
18. Иван Делчев Маринов
19. Мирослав Иванов Станев
20. Тодор Дичев Тодоров
21. Радомир Ганчев Райчев
22. Делчо Георгиев Константинов
23. Добромир Златков Димов
24. Мирослав Митков Мишов
25. Господин Валентинов Гинев
26. Петя Георгиева Райчева
27. Десислава Тошева Жекова
28. Теодор Станимиров Тянчев
29. Станимир Атанасов Господинов
30. Коста Славчев Танев
31. Деница Иванова Маринова
32. Теньо Николаев Дойков
33. Симона Антонова Симеонова
34. Марийка Минчева Вълкова
35. Иванка Валентинова Славова
36. Елка Вълкова Симеонова
37. Димитринка Петкова Костадинова
38. Нели Иванова Събева
39. Михаела Георгиева Георгиева-Петрова
40. Иван Кирчев Желев
41. Мартина Иванова Иванова
42. Зоя Милева Петрова
43. Николай Ангелов Ненков
44. Николай Тенчев Колев
45. Димитър Василев Василев
46. Радомира Динкова Господинова
47. Георги Янчев Тошев
48. Иван Тихомиров Тотев
49. Димитър Димитров
50. Изабела Антонова Петкова
51. Иванка Христева Христозова
52. Венеса Николова Петрова
53. Атанас Кирчева Трендафилов
54. Ангелина Ничева Калинова
55. Веселин Любенов Попов
56. Камелия Атанасова Жостова
57. Николина Миткова Радева
58. Георги Кирчев Димитров
59. Стефан Христов Стоянов
60. Ива Антонова Хараланова
61. Добринка Найденова Маркова
62. Бойко Живков Ячков
63. Нели Боянова Рашева
64. Валентин Андонов Хараланов
65. Станислав Димитров Тодоров
66. Здравка Мариева Колева
67. Кристина Марек Стаховяк
68. Пролетка Славчева Хараланова
69. Дивна Атанасова Стоянова
70. Силвия Серафимова Смилова
71. Пламена Петкова Костадинова
72. Димитър Стоянов Статев
73. Мария Колева Костадинова
74. Господинка Димитрова Благоева
75. Светослав Росенов Запрянов
76. Емилия Тончева Благоева
77. Даниел Красимиров Делчев
78. Тянка Христова Петкова
79. Ангелина Гочева Делчева
80. Таня Данчева Иванова
81. Симона Димитрова Цонева
82. Тихомир Георгиев Георгиев
83. Тодорка Георгиева Иванова
84. Теодора Бонева Делева
85. Красимира Петрова Минкова
86. Денка Бонева Радева
87. Софка Ясенова Георгиева
88. Веселина Стефанова Жекова
89. Даниел Вълчев Георгиев
90. Слави Димитров Господинов
91. Гергана Делчева Георгиева
92. Красимира Николова Вълчева
93. Николина Панева Пендова
94. Галина Юрева Янева
95. Антония Веселинова Кайкова
96. Деля Гочева Тенева
97. Лидия Стамова Богданова
98. Светла Стефанова Господинова
99. Спаска Славчева Илиева
100. Йорданка Димитрова Александрова
101. Румяна Николова Андреева
102. Атанаска Рускова Колешева
103. Тонка Донева Вълкова
104. Стеодка Колева Бончева
105. Диан Тенев Вълков
106. Ваня Янкова Иванова
107. Георги Радостинов Георгиев
108. Спас Иванов Карабелов
109. Недялка Русева Русева
110. Димитрина Христова Христозова
111. Иван Димитров Господинов
112. Маринка Петрова Христозова
113. Станимир Атанасов Петров
114. Донка Йорданова Гинева
115. Стефан Русев Янев
116. Иван Георгиев Георгиев
117. Милен Георгиев Милчев
118. Теменужка Василева Димитрова
119. Марийка Тенева Казакова
120. Росица Димитрова Даневска
121. Светлана Христова Андреева
122. Теодор Георгиев Тошев
123. Таня Костадинова Кондова
124. Димитър Георгиев Митов
125. Иванка Димитрова Георгиева
126. Ивелина Ангелова Атанасова
127. Митко Иля Митев
128. Кръстю Христов Панчев
129. Антон Сашев Руменов
130. Димитър Георгиев Димитров
131. Ангелина Елкова Андонова
132. Христо Вълков Георгиев
133. Метин Мюмюн Метин
134. Анета Стефанова Митева
135. Нурай Али Халил
136. Елена Калинова Иванова
137. Петя Кирилова Маринова
138. Ахмед Алиев Мехмедов
139. Желю Георгиев Желев
140. Димка Иванова Минкова
141. Минчо Георгиев Димитров
142. Мария Данчева Радева
143. Димитър Иванов Арнаудов
144. Михаил Иванов Атанасов
145. Мустафа Мехмед Мустафа
146. Илко Александров Илков
147. Ангел Илиев Митев
148. Жела Чернева Тонева
149. Иван Димитров Арнаудов
150. Иван Стойков Иванов
151. Атанас Георгиев Тенев
152. Анка Николова Добрева
153. Мустафа Хасанов Мехмедов
154. Снежа Миткова Илиева
155. Биляна Димитрова Асенова
156. Исуф Юсеин Исуф
157. Перихан Халил Ибрям
158. Юлиян Асенов Валентинов
159. Невен Рашков Атанасов
160. Шенол Ибрям Алкан
161. Гюнай Рамадан Махмут
162. Юлиан Антонов Юлиянов
163. Тянко Рашков Атанасов
164. Асен Юлиянов Асенов
165. Демир Асенов Иванов
166. Антоанета Александрова Иванова
167. Йордан Асенов Иванов
168. Антоанета Демирева Данаилова
169. Милка Демирева Ангелова
170. Милен Стефанов Колев
171. Теменужка Огнянова Александрова
172. Демир Стефанов Колев
173. Магдалена Дамянова Антонова
174. Асен Стефанов Колев
175. Албена Младенова Михайлова
176. Халил Осман Юзеир
177. Здравка Илиева Йосифова
178. Динко Иванов Витанов
179. Добромир Демирев Стефанов
180. Красимир Кръстев Панчев
181. Гергана Стефанова Ангелова
182. Митко Ангелов Мартинов
183. Стефка Гаджева Ангелова
184. Стефан Ангелов Славов
185. Стефан Милков Александров
186. Султанка Ангелова Митева
187. Александър Милков Александров
188. Мария Стефанова Александрова
189. Атанас Ангелов Илиев
190. Михаил Атанасов Ангелов
191. Дамян Антонов Демирев
192. Антон Дамянов Антонов
193. Анета Димитрова Христозова
194. Андрей Стефанов Иванов
195. Мирослав Сашев Александров
196. Ася Миткова Александрова
197. Севдалин Борисов Ангелов
198. Валя Миткова Грудева
199. Юлиян Митков Венциславов
200. Митко Юлиянов Митков
201. Димка Александрова Венциславова
202. Ася Александрова Миткова
203. Демир Асенов Колев
204. Аудин Митков Ангелов
205. Марийка Тодорова Желязкова
206. Ася Юлиянова Миткова
207. Александър Ангелов Димитров
208. Сашо Стефанов Димитров
209. Стефан Сашев Стефанов
210. Зина Сашева Гайдарова
211. Митко Мирославов Сашев
212. Гюнай Назъм Хасаноглу
213. Михаил Симеонов Юлиянов
214. Басри Мюмюн Акиф
215. Севдалина Минчева Ангелова
216. Деница Иванова Танева
217. Тамара Иванова Маринова
218. Цветелина Христова Цвяткова
219. Георги Георгиев Василев
220. Ангел Георгиев Василев
221. Надя Стефанова Дякова
222. Божидара Петрова Тончева
223. Гергана Киркова Делчева
224. Красимира Тончева Райкова
225. Гошо Ганчев Делчев
226. Георги Нколов Михайлов
227. Ваня Ангелова Недялкова
228. Снежа Миткова Асенова
229. Тюркиян Хасан Алиш
230. Севда Димитрова Сотирова
231. Нора Славчева Борисова
232. Дарина Иванова Димитрова
233. Красимир Василев Вълчев
234. Латинка Делчева Николова
235. Иво Георгиев Георгиев
236. Павлина Тодорова Шишкова
237. Александър Йорданов Толумов
238. Мария Георгиева Вълкова
239. Георги Христов Христозов
240. Даниел Христов Митков
241. Радослав Драгомиров Радославов
242. Елена Георгиева Чакърова
243. Бистра Банкова Шишкова
244. Панка Кирева Хаджирусева
245. Николина Стойчева Блянгова
246. Анелия Ангелова Проданова
247. Златимир Димитров Назъров
248. Красимира Василева Илчева
249. Радина Янчева Карачанова
250. Иван Кирилов Латев
251. Христина Недялкова Николова
252. Стефка Маринова Иванова
253. Динко Валентинов Георгиев
254. Божанка Димитрова Коруколева
255. Янка Кръстева Везева
256. Софийка Петрова Маврова
257. Колка Георгиева Димитрова
258. Канчо Стайков Колев
259. Людмила Ангелова Кръстева
260. Недялка Божинова Янева
261. Ваня Георгиева Христова
262. Таня Ангелова Кавакова
263. Иван Атанасов Янев
264. Елина Георгиева Кирякова
265. Мария Руменова Георгиева
266. Красимир Янкова Георгиев
267. Елка Жечева Георгиева
268. Златица Трифонова Петкова
269. Магдалена Живкова Петкова
270. Яна Живкова Делчева
271. Дамян Васков Генчев
272. Гергана Недялкова Манолова
273. Даниела Радомирова Ванчева
274. Марияна Георгиева Генева
275. Благовеста Генчева Митева
276. Виктория Мирославова Кирилова
277. Златка Илиева Андонова
278. Джейхан Ахмед Исмаил
279. Станислав Георгиев Петков
280. Ангелина Ванкова Гюрова
281. Митра Стоянова Йрданова
282. Иван Христов Ивнов
283. Ивелина Костадинова Данчева
284. Петя Делчева Пишманова
285. Янаки Христов Иванов
286. Мария Георгиева Жекова
287. Златка Иванова Галгучева
288. Станислав Георгиев Гюров
289. Георги Иванов Иванов
290. Димитрина Василева Асенова
291. Жулиета Христова Хубенова
292. Росен Вълчев Иванов
293. Софка Георгиева Тодорова
294. Боряна Здравкова Нетова
295. Мария Петрова Настева
296. Емине Юсеин Юлианова
297. Христо Георгиев Ташев
298. Василка Ангелова Ташева
299. Йордан Митов Велев
300. Радослав Иванов Галгучев
301. Данаил Йорданов Василев
302. Мирослав Тончев Кирев
303. Йорданка Николова Апостолова
304. Мария Атанасова Димитрова
305. Росица Латева Кутелова
306. Катя Миткова Тасманлиева
307. Биляна Бисерова Кисыва
308. Красимира Янкова Богданова
309. Лозка Христова Костова
310. Мария Тошкова Калайджиева
311. Валя Тончева Атанасова
312. Петьо Несторов Иванов
313. Виктория Цветанова Димитрова
314. Кичка Радкова Жекова
315. Росица Панчева Димитрова
316. Христина Христова Димитрова
317. Петя Христова Маркова
318. Ваня Райчева Димитрова
319. Красимира Христова Колева
320. Йорданка Христова Колева
321. Таня Антонова Иванова
322. Янка Иванова Стефанова
323. Тодор Митев Аладжов
324. Таня Миткова Ангелова
325. Виолета Йорданова Кьосепашева
326. Станислав Делчев Делев
327. Камелия Пламенова Тенева
328. Иванка Христова Колева
329. Атанас Вълчев Атанасов
330. Любомир Георгиев Петков
331. Златка Колева Тенчева
332. Христофор Щерев Чернев
333. Нефизе Неджиб Бейсим
334. Октай Недин Ариф
335. Господин Янков Христов
336. Рушан Рустем Шукри
337. Иван Тодоров Иванов
338. Юзджан Джамал Байрям
339. Хасан Рамадан Реджеб
340. Иван Господинов Делчев
341. Стойка Христова Атансова
342. Даниела Радославова Пейчева
343. Румяна Колева Атанасова
344. Таркан Рамадан Мюмюн
345. Мюмюн Рамадан Мюмюн
346. Недялка Стоянова Йорданова
347. Пенка Тодорова Иванова
348. Росица Маринова Пейчева
349. Христо Богданов Богданов
350. Милена Делчева Кънчева
351. Илия Андреев Николов
352. Габриела Миленова Христова
353. Юлияна Севова Иванаова
354. Галина Петкова Пачеманова
355. Недко Димитров Чапов
356. Даниел Веселинов Канев
357. Иван Костов Димитров
358. Христина Димитрова Димитрова
359. Танка Атанасова Тодорова
360. Диана Желязкова Желязкова
361. Симона Александрова Толумова
362. Стефан Велев Янакиев
363. Славка Пенчева Колева
364. Салим Салих Хюсеин
365. Силви Данаилова Мартинова
366. Христо Илиев Христов
367. Ваня Николаева Евтимова
368. Николай Антонов Стоянов
369. Жана Веселинова Маринова
370. Христо Петков Христов
371. Филип Димитров Иванов
372. Димитър Иванов Петров
373. Елена Златкова Георгиева
374. Митко Йорданов Йорданов
375. Недялка Гинева Талева
376. Христина Христова Кисьова
377. Недялко Руменов Талев
378. Рамадан Фикрет Рамадан
379. Веселина Бориславова Калемджиева
380. Александър Андреев Калемджиев
381. Нелис Сали Халил
382. Георги Николов Панов
383. Христо Иванов Георгиев
384. Димитър Иванов Георгиев
385. Валентин Паскалев Иванов
386. Евелина Василева Иванова
387. Илия Паскалев Иванов
388. Гергана Томова Илиева
389. Димитър Панчев Карамфилов
390. Мирослав Иванов Василев
391. Али Бехчет Али
392. Тонка Гочева Апостолова
393. Северина Росинова Шишкова
394. Искра Маврудиева Костова
395. Живка Жекова Стайкова
396. Христо Петров Радев
397. Александър Митков Михайлов
398. Антон Добринов Сапунджиев
399. Радослав Митков Михайлов
400. Елисавета Райчева Костадинова
401. Красимир Стоилов Стоилов
402. Веселина Панчева Паскова
403. Димитър Христов Чиликов
404. Антония Стоилова Стоилова
405. Красимир Иванов Матев
406. Мария Красимирова Петкова
407. Ангелина Сотирова Петкова
408. Гергана Тенчева Николова
409. Александрина Недялкова Данева
410. Йовка Пенева Андреева
411. Лидия Андреева Ефтимова
412. Илияна Стефанова Карамфилова
413. Стефан Митков Михов
414. Росица Боянова Димитрова
415. Минчо Илчев Келешев
416. Иван Николаев Горанов
417. Танер Сабри Махмуд
418. Милен Митков Митев
419. Ивайло Антонов Събков
420. Ангел Валентинов Бузуков
421. Иван Димитров Иванов
422. Тихомир Добрев Добрев
423. Михаил Пенков Думанов
424. Анка Желязкова Георгиева
425. Иван Петков Георгиев
426. Евелина Валентинова Георгиева
427. Стоян Симеонов Стоянов
428. Гергана Василева Ташева
429. Хубен Райков Колев
430. Димитър Радев Митев
431. Иванка Павлова Желязкова
432. Александър Стефанов Башев
433. Желязко Василев Желязков
434. Мирослав Красимиров Касабов
435. Паскал Димитров Паскалов
436. Дияна Танева Паскалева
437. Жеко Митев Желев
438. Десислава Милкова Хаджиева
439. Събка Иванова Касабова
440. Жеко Стафанов Жеков
441. Катя Стойкова Димова
442. Ивелина Атанасова Делчева
443. Лидия Валентинова Василева
444. Иван Недев Танев
445. Пламен Петков Марков
446. Галина Радева Иванова
447. Васил Иванов Василев
448. Сийка Николова Йорданова
449. Ивана Вълкова Димова
450. Янко Мишев Михайлов
451. Георги Йорданов Георгиев
452. Георги Динков Янков
453. Венелин Мартинов Йорданов
454. Николай Мартинов Йорданов
455. Десислава Валентинова Иванчева
456. Мартин Ванчев Йорданов
457. Георги Славов Савов
458. Радослав Димитров Канев
459. Георги Асенов Венчев
460. Зюмбюлка Огнянова Михайлова
461. Георги Лозков Георгиев
462. Ангел Петров Ангелов
463. Атанас Димитров Димитров
464. Кирил Иванов Господинов
465. Анелия Пламенова Алексиева
466. Иванка Колева Панайотова
467. Надежда Господинова Стоянова
468. Недялка Латева Янева
469. Веселин Веселинов Абаджиев
470. Юлиян Христов Димитров
471. Харизан Велизаров Михайлов
472. Райко Янев Чолаков
473. Красимир Сталев Христов
474. Жана Димитрова Тенева
475. Тончо Запрянов Митев
476. Запрян Нанков Митев
477. Стефан Жоров Йорданов
478. Стоян Цветанов Гемеджиев
479. Николай Веселинов Илиев
480. Митко Илиев Плахов
481. Сашо Асенов Гюлюджиев
482. Митко Бисеров Хвойнов
483. Насуф Тасим Али
484. Несрин Смаилова Алиева
485. Анелия Антонова Гюлюджиева
486. Минка Димитрова Колева
487. Цветан Христов Цветков
488. Запряна Манолова Скендерова
489. Антония Танчева Танева
490. Йорданка Танева Димитрова
491. Станка Ангелова Русева
492. Данаила Калоянова Димитрова
493. Милен Валентинов Минчев
494. Стойко Делчев Колев
495. Петър Стоянов Петров
496. Денислав Мартинов Илиев
497. Ангел Димитров Колев
498. Делчо Димитров Колев
499. Димитър Димов Тянков
500. Красимир Илчев Иванов
501. Айнур Хюсмю Кадир
502. Юсеин Себахтин Муса
503. Халим Кешиф Юсуф
504. Мергюл Мюмюн Хасан
505. Таня Иванова Атанасова
506. Борислав Вълков Колев
507. Събка Алилова Санкова
508. Димитър Костадинов Калудов
509. Димитър Иванов Митев

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Стефан Гроздев Вълков Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №295 - Сдружение „Институт за социална интеграция"
2. Ростислава Захариева Жекова Ростислава Захариева Жекова с ЕГН ... е регистриран като кандидат от партия КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в РИК 29
3. Ива Генкова Генчева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 2588 - Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
4. Анна Андонова Христова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №2586 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
5. Елина Танчева Георгиева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №3361 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
6. Лозка Христова Желева Повторен ЕГН в текущия списък
7. Пенко Пунев Марков Повторен ЕГН в текущия списък

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения