Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1265-НС
София, 15 август 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № НС-10-11 от 13.08.2022 г. от Ердоан Мехмед Узунов – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски. Предлага се на мястото на Евгени Василев Попов – член на РИК, да бъде назначена Моника Пламенова Иванова от предложения резервен състав.

Към предложението е приложено заявление от Евгени Василев Попов за освобождаването му като член на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски. Декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Моника Пламенова Иванова са налични в преписката по назначаване на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски, Евгени Василев Попов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски, Моника Пламенова Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения