Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1265-МИ
София, 1 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Тихомир Григоров Трифонов, упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 62-МИ от 27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Чипровци, област Монтана

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-146 от 29.09.2019 г. от Тихомир Григоров Трифонов, упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 62-МИ от 27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Чипровци, област Монтана.

С решение № 62-МИ от 27.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Чипровци е освободила като член на СИК № 123600003 Мария Антова Живкова и е назначила за член на същата СИК Цветана Димитрова Петкова.

Жалбоподателят твърди, че в ОИК – Чипровци е подадено предложение за промяна в състава на СИК № 123600003, като на мястото на Мария Антова Живкова се предлага Роза Николова Павлова. От комисията не са се съобразили с предложението на политическата партия и по тяхна преценка са извършили смяната с друго лице, което е включено в списъка с резервните членове, подадени при провеждане на консултациите за определяне съставите на СИК. Жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 62-МИ от 27.09.2019 на ОИК – Чипровци и да постанови ОИК – Чипровци да се съобрази с предложението за промяна, представено от партията.

Жалбата е допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес и разгледана по същество е основателна.

От представените по преписката документи е видно, че на 27 септември 2019 г. упълномощеният представител на партия „Движение за права и свободи“ е внесъл в ОИК – Чипровци предложение за промяна в СИК № 123600003, като на мястото на Мария Антова Живкова се предлага да бъде назначена Роза Николова Павлова, ЕГН .... Общинската избирателна комисия не се е съобразила с предложението, а е назначила произволно избрано лице от списъка с резервните членове.

На основание изложеното по-горе ЦИК приема, че незаконосъобразно ОИК – Чипровци не се е съобразила с предложението за промяна в състава на СИК № 123600003, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено, а преписката върната на ОИК – Чипровци със задължителни указания да назначи за член на СИК № 123600003 Роза Николова Павлова, ЕГН ....

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 62-МИ от 27 септември 2019 г. на ОИК – Чипровци.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Чипровци за ново произнасяне съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения