Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1264-МИ
София, 15 август 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

В Централната избирателна комисия въз основа на постъпил сигнал относно наложено наказание лишаване от свобода на Калин Димитров Ценов, назначен с Решение № 783-МИ от 26.08.2019 г. за член на ОИК – Борован, област Враца, и поискана информация от Районен съд – Враца, е постъпило писмо с вх. № МИ-08-31 от 10.08.2022 г. от Районен съд – Враца, с приложено заверено копие от Споразумение № 133 от 27.06.2022 г. на Районен съд – Враца, Наказателно отделение, по наказателно дело от общ характер № ...0547/2022 г.

Като взе предвид представените доказателства и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Борован, област Враца, Калин Димитров Ценов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения