Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1264-МИ
София, 01.10.2019

ОТНОСНО: жалба от Деян Данчев Ванчев, срещу решение № 123-МИ от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хасково, област Хасково

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. № МИ-06-377 от 30.09.2019 г. от Деян Данчев Ванчев срещу решение № 123-МИ от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Хасково, област Хасково. С обжалваното решение ОИК – Хасково е прекратила правомощията на Деян Данчев Ванчев като кмет на кметство с. Узунджово, община Хасково, и е обезсилила издаденото му удостоверение.

Жалбоподателят счита решението на ОИК – Хасково за  незаконосъобразно и неправилно. Според него в решението няма конкретизация на основанието по чл. 42, ал. 1 т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и е в противоречие с целта на Изборния кодекс. Жалбоподателят моли ЦИК да постанови решение, с което да отмени решение № 123-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК – Хасково, като незаконосъобразно.  

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е неоснователна.

От представената преписка се установи следната фактическа обстановка: в ОИК – Хасково е постъпила преписка от Софийска градска прокуратура с вх. № 29 от 24.09.2019 г. и присъда от 26.07.2017 г., удостоверяващи обстоятелството по чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗМСМА. На основание чл. 87, ал. 1 ИК, чл. 42, ал.1 т. 4 ЗМСМА и влязла в сила на 16.09.2019 г. присъда на Софийски градски съд, ОИК – Хасково правилно е прекратила правомощията на Деян Данчев Ванчев като кмет на кметство с. Узунджово, община Хасково.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Деян Данчев Ванчев, срещу решение № 123-МИ от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хасково, област Хасково.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Хасково.

Решението на ОИК – Хасково подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково чрез ОИК – Хасково в тридневен срок от обявяване на настоящото решение .

 

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения