Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1264-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на заместващи застъпници извън страната на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпили са заявления (Приложение № 42-НС от изборните книжа) с вх. № НС-10-88 и № НС-10-99 от 04.10.2014 г. за регистрация на заместващи застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи" в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Заявленията са подписани от Серхан Шукри Садула - пълномощник на представляващия партията.

Към заявленията са приложени списъци, съдържащи имената и ЕГН на 7 лица, които да бъдат регистрирани като заместващи застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител. Приложено е копие от пълномощно с № 64 от 15.09.2014 г. в полза на Серхан Шукри Садула.

След извършена проверка, резултата от която е получен с вх. № НС-00-473 и № НС-00-474 от 04.10.2014 г., се установи, че 6 лица от списъците отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като застъпници на други кандидатски листи и не са регистрирани като кандидати за народни представители. За едно лице е установено, че има регистрация като застъпник на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи" за избирателните секции извън страната.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 716-НС от 15 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за заместващи застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи" 6 лица, както следва:


Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на регистрирания застъпник, който се замества
1. Соня Сашева Христова Гюнай Адем Юсуф, ЕГН ...
2. Елин Асенов Харизанов Рафет Дуранов Емурлов, ЕГН ...
3. Айлин Бахтияр Ахмед Шенсой Себахатинов Юмеров ЕГН ...
4. Денис Хюсеинов Амишев Ахмед Ахмедов Хюсеинов ЕГН ...
5. Давид Велинов Кондузов Мивден Юсеинова Рушидова, ЕГН ...
6. Максим Андреев Лафчиев Юсеин Ибраимов Кискинев, ЕГН ...

Отказва да регистрира като заместващ застъпник Юсуф Мустафа Мехмед, ЕГН ..., тъй като има регистрация като застъпник в избирателните секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи".

Заличава регистрацията на заместените застъпници.

На регистрираните заместващи застъпници да бъдат издадени удостоверения, да се впишат в публичния регистър на застъпниците извън страната, както и да се отбележи заличената регистрация на заместените застъпници.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения