Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1264-ПВР/МИ
София, 20 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1098-ПВР/МИ от 06.10.2011 г. относно опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите до следващите избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2, чл. 36, ал. 1, т. 5, чл. 242, ал. 7 и 8 и § 5, т. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. В т. 4, буква „б" в края на текста се добавят нови изречения, както следва: „Предаването на печата на СИК/ПСИК се вписва в протокола по буква "а". Образец на протокола представлява Приложение 1 към настоящото решение".
2. В т. 4 се създава нова буква „г", както следва: „останали помощни и технически материали, като хартиени ленти, ветроупорни фенери, канапи, опаковъчна хартия, лепило, линийки, химикали, торби и други. Тези материали се предават на общинската администрация за осигуряване на втори тур на изборите, или при провеждане на нов или частичен избор."
3. Точка 4, буква „в" се изменя, както следва: „формуляри от протоколите за установяване на изборния резултат - неразпластени, включително вторите формуляри от протоколите, останали непопълнени, съответно сгрешените протоколи и протоколите за предаване и приемане на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 от ИК. След разпластяване от ОИК на протоколите за установяване на изборния резултат, екземплярите от тези протоколи от изборите за президент и вицепрезидент и от изборите за общински съветници и кметове, предназначени за общинската администрация, включително сгрешените протоколи се предават от ОИК на членовете на СИК/ПСИК, които поставят тези протоколи, и протоколите по чл. 187, ал. 3 от ИК в отделни пликове за двата вида избори, запечатват ги, изписват върху пликовете номера на секцията и вида на протоколите и се подписват. Пликовете с протоколите се предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, заедно с торбите с останалите книжа и материали. ОИК ЗАДЪРЖА ПРЕДАДЕНИ ОТ СИК/ПСИК НЕПОПЪЛНЕНИ ФОРМУЛЯРИ НА ПРОТОКОЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО, СЪХРАНЯВА ГИ ДО ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР и ги предава на СИК/ПСИК в предизборния ден".
4. В т. 7 думите „разписките по чл. 242, ал. 6 от ИК" се заличават. Добавя се ново изречение, както следва: „Образци на протоколите представляват Приложение 2 към настоящото решение".
5. В т. 9 в края се съставя ново изречение, както следва: „Образец на констативен протокол представлява Приложение 3 към настоящото решение."
6. Създава се нова т. 18, както следва: „Екземплярите от протоколите по настоящото решение, предназначени за комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК се поставят в помещението/ята по т. 10 преди запечатването им".
7. Създава се нова т. 19, както следва: „Ключът от помещенията по т. 10, където се съхраняват запечатаните книжа и материали, се държи от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК до изтичане на мандата й на първи, съответно втори тур на изборите, а след това се предава на съответната общинска избирателна комисия".
Решението да бъде изпратено за изпълнение на общинските избирателни комисии, на кметовете и секретарите на общини/райони.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

910-ПВР/МИ/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения