Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1263-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подписано от Бойко Методиев Борисов – представляващ коалицията, заведено под № 1 на 11 август 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „ГЕРБ-СДС“ между партия „ГЕРБ“ и партия „Съюз на демократичните сили“ (СДС) за общо участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Бойко Методиев Борисов – председател на партия „ГЕРБ“, и от лица, изрично упълномощени от него за конкретни действия.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ГЕРБ“ от 02.08.2022 г., издадено от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Съюз на демократичните сили“ от 04.08.2022 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.

4. Удостоверение изх. № 48-00-386 от 03.08.2022 г. на Сметната палата на партия „ГЕРБ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

5. Удостоверение изх. № 48-00-396 от 04.08.2022 г. на Сметната палата на партия „Съюз на демократичните сили“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

6. Образец от печата на партия „ГЕРБ“.

7. Образец от печата на партия „Съюз на демократичните сили“.

8. Образец от подписа на представляващия партия „ГЕРБ“.

9. Образец от подписа на представляващия партия „Съюз на демократичните сили“.

10. Образец от подписа на представляващия коалиция „ГЕРБ-СДС“. Коалицията няма печат.

11. Банков документ от „Банка ДСК“ АД от 08.08.2022 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.

12. Удостоверение от 05.08.2022 г. от „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на името на коалиция „ГЕРБ-СДС“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

13. Имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

14. Пълномощно № КО-Г-116 от 10.08.2022 г. в полза на Цветомир Паунов и Румен Христов.

15. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: ГЕРБ-СДС

От протокол вх. № НС-04-02-197 от 12 август 2022 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ГЕРБ-СДС.

Налице са условията по чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетините е: ГЕРБ-СДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения