Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1263-ПВР
София, 20 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: предаване и приемане на изборни книжа и материали от СИК извън страната и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства

По повод поставени въпроси с писмо № М-849 от 17.10.2011 г. и № М-969/20.10.2011 г. от Министерство на външните работи, постоянния секретар Ради Найденов, относно начина на предаване на изборните книжа и материали от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства или оправомощени от тях представители на членовете на СИК извън страната и предаването и приемането на тези книжа след приключване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 189 и чл. 232, ал. 2 от Изборния кодекс

Р Е Ш И:

1. В предаването и приемането на изборните книжа и материали, описани по чл. 187, ал. 1 от ИК, на избирателните комисии извън дипломатическите или консулските представителства на Република България, когато същите се намират на големи разстояния от най-близките представителства, може да се извърши от оправомощено със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство лице.
2. След приключване на изборния ден изборните книжа и материали, получени в предизборния ден, се поставят в торба по реда, определен в Методическите указания на ЦИК. Извън торбата остава само печатът на СИК извън страната, който се запечатва в отделен плик.
3. Опакованите по реда на т. 2 изборни книжа и материали се предават на оправомощено с изрична заповед на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство лице. Лицето по изречение първо предава получените книжа на дипломатическото или консулското представителство за изпращането им до МВнР за предаване на ЦИК.
4. Приема образец на протокол (Приложение № 1) за приемане и предаване на изборни книжа и материали от СИК извън страната за съхранение от дипломатическото или консулството представителство и предаването им в ЦИК, който е неразделна част от настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения