Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1262-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от Бахри Хашимов Хашимов като кандидат за кмет на кметство Комунига, община Черноочене, и ПП „ДПС“, представлявана от Бедрие Яшар Газиюмер, упълномощен представител, срещу решение № 50 от 28.09.2019 г. на ОИК – Черноочене

В Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия – Черноочене са постъпили жалби с вх. № МИ-15-521\1 от 29.09.2019 г. от Бахри Хашимов Хашимов като кандидат за кмет на кметство Комунига, община Черноочене, и ПП „ДПС“, представлявана от Бедрие Яшар Газиюмер, упълномощен представител на партията, срещу решение № 50 от 28.09.2019 г. на ОИК - Черноочене

С решение № 50 от 28.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Черноочене е заличила регистрацията на Бахри Хашимов Хашимов като кандидат за кмет на кметство Комунига, община Черноочене, тъй като е приела, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК.

Жалбоподателят Бахри Хашимов Хашимов твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като ОИК – Черноочене не е извършила необходимата проверка, за да установи дали отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 ИК. Жалбоподателят се позовава на разпоредбата на § 1, т. 5, буква „а“ от ДР на ИК, в която е предвидено легално определение на понятието „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по чл. 397, ал. 1 ИК, както и на част ІІ, т. 1, буква „а“ на Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. Аргументира твърдението си за незаконосъобразност и с неуспешния опит на ОИК – Черноочене да проследи пътуванията му извън страната. Твърди, че през лятото е пребивавал в с. Комунига, област Кърджали, и че справката, предоставена от ОД на МВР – Кърджали, не съответства на действителното положение. Моли оспореното решение да бъде отменено като незаконосъобразно.

Жалбоподателят ПП „ДПС“ чрез упълномощения представител Бедрие Яшар Газиюмер поддържа изложените факти и правни доводи по жалбата на Бахри Хашимов Хашимов и потвърждава факта, че на 18.08.2019 г. Хашимов е бил в с. Комунига и е взел участие на вътрешните избори, организирани от партията, за издигане на кандидат за кмет на кметството. Също моли за отмяна на решението като незаконосъобразно.

След като се запозна с административната преписка Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лица с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване. Разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с административната преписка, прие за установена следната фактическа обстановка:

С решение № 39 от 23.09.2019 г. ОИК – Черноочене, е регистрирала Бахри Хашимов Хашимов като кандидат за кмет на кметство Комунига, предложен от партия „Движение за права и свободи“. В заявлението-декларация (Приложение № 65-МИ от изборните книжа) от 12.09.2019 г., приложено към административната преписка и съобразено от ОИК при приемане на решение № 39, Бахри Хашимов Хашимов декларира, че има постоянен и настоящ адрес в с. Комунига през последните 6 месеца преди изборния ден.

С постъпило по искане на ОИК – Черноочене с вх. № 44 от 27.09.2019 г. писмо от ОД на МВР – Кърджали, се удостоверява, че Бахри Хашимов Хашимов има регистрирани пътувания през границата на Република България – излизане на 16.02.2019 г., 12.04 ч., от ГКПП Калотина и влизане в Република България на 12.09.2019 г., 03.36 ч., от ГКПП Калотина.

Въз основа на същото писмо ОИК – Черноочене е приела оспореното решение. Към решението е приложено особено мнение на Сеид Рамадан Рамадан – секретар на ОИК – Черноочене, който е гласувал против решение № 50 от 28.09.2019 г. на ОИК – Черноочене, с мотив, че лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс, тъй като има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в населеното място, за което кандидатства като кандидат за кмет.

Съгласно писмо вх. № 24 от 21.09.2019 г. при ОИК – Черноочене, кметът на община Черноочене след извършена проверка в база данни на отдел „ГРАО“ удостоверява, че всички кандидати за кметове на кметства, предложени от кандидатската листа на ПП „ДПС“, отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като жалбоподателят отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с § 1, т. 5, буква „а“ от ДР на ИК.

Разпоредбата на § 1, т. 5, буква „а“ от ДР на ИК дефинира израза „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК като „български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите“. Видно от цитираната справка към 26.04.2019 г. Бахри Хашимов Хашимов е отговарял на изискването на § 1, т. 5, буква „а“ от ДР на ИК. В този смисъл е подал и декларацията-заявление (Приложение № 65-МИ от изборните книжа).

Централната избирателна комисия намира за грубо нарушение на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5, буква „а“ от ДР на ИК отмяна на прието решение за регистрация на кандидат да се основава само на справка от органите на МВР за напускане на територията на Република България, без да е съобразена база данни на отдел „ГРАО“ относно адресната регистрация на предложения кандидат. При това положение решение № 39 от 23.09.2019 г. на ОИК – Черноочене, с което е регистриран Бахри Хашимов Хашимов за кандидат за кмет на кметство Комунига, е законосъобразно.

Предвид гореизложеното решение № 50 от 28.09.2019 г. на ОИК – Черноочене следва да бъде отменено, а преписката върната на ОИК – Черноочене със задължителни указания да издаде отново удостоверение на регистрирания кандидат на основание решение № 39 от 23.09.2019 г. на ОИК – Черноочене.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 50 от 28.09.2019 г. на ОИК – Черноочене.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Черноочене, съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения