Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1260 -МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Весков Петков, представляващ МК НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/, срещу Решение № 52-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК - Брусарци

В Централната избирателна комисия, с вх. № МИ-11-48 от 27.09.2019 г. по електронната поща е постъпила жалба от Пламен Весков Петков, представляващ МК НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/, срещу Решение № 52-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК – Брусарци, с което е заличена регистрацията на Мария Антова Живкова, кандидат за общински съветник от горепосочената коалиция.

В жалбата се твърди, че същата е била включена като член на СИК в гр. Чипровци поради допусната техническа грешка и незаконосъобразно, е била мотивирана от ОИК - Брусарци да подаде заявление за отказ от кандидат за общински съветник. Прави се искане ЦИК да отмени обжалваното решение на ОИК – Брусарци, с което се заличава регистрацията на кандидат за общински съветник, предложен от МК НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/, и да се постанови възстановяване на регистрацията на Мария Антова Живкова. Прилага се заявление от 27.09.2019 г. до ОИК – Чипровци (без входящ номер) от Мария Антова Живкова за замяната й като член на СИК на територията на община Чипровци с друго лице, тъй като е била регистрирана като кандидат за общински съветник в община Брусарци.

Централната избирателна комисия изиска от ОИК – Брусарци цялата преписка по обжалваното решение, като с вх. № МИ-11-48 от 28.09.2019 г., в ЦИК е представена преписката по обжалваното решение, както и становище по жалбата от ОИК – Брусарци, подписано от всички членове на ОИК. Излагат се доводи за законосъобразност на решението.

След като се запозна с всички относими документи по преписката за постановяване на обжалваното решение Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество, е неоснователна поради следното:

С Решение № 49-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК – Чипровци, публикувано на 25.09.2019 г. в 15,30 ч. като член на СИК № 123600003 е назначена Мария Антова Живкова по предложение на парламентарно представена партия, като консултациите и постигнатото съгласие за съставите на СИК в община Чипровци, е с дата 17.09.2019 г., а Решението за регистрация на кандидатската листа на МК /НДСВ, ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ ОИК – Брусарци е под № 42-МИ от 23.09.2019 г., обявено и публикувано на същата дата в 21,16 ч.

На 26.09.2019 г. ОИК – Брусарци при прегледа в системата на модул „Несъответствие“, е било констатирано от цялата комисия, че Мария Антова Живкова, е регистрирана като кандидат за общински съветник от МК /НДСВ, ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ и като член на СИК № 123600003 община Чипровци с Решение № 49-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК – Чипровци.

След установяване на това несъответствие от ОИК – Брусарци са се свързали с Мария Антова Живкова и са обяснили, че към момента е регистрирана като член на СИК и като кандидат за общински съветник в две различни ОИК и следва да уточни как ще желае да участва в изборите, тъй като няма право да съвместява и двете качества. Лицето се явило в ОИК – Брусарци и в присъствието на цялата комисия, с изключение на един член, е заявила, че желанието й е да участва в СИК – Крива бара, община Брусарци, а не в СИК в община Чипровци, като не е знаела, че не може да участва в две качества в настоящите избори.

С вх. № 59 от 26.09.2019 г., в 19,15 ч. в ОИК – Брусарци е постъпило заявление от Мария Антова Живкова, с което същата се отказва от листата за общински съветници на МК /НДСВ, ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/, регистрирана с Решение № 42-МИ от 23.09.2019 г. на ОИК – Брусарци и моли да бъде заличена от листата.

С обжалваното решение ОИК – Брусарци с оглед на постъпилото заявление е заличена Мария Антова Живкова, регистриран кандидат за общински съветник от местна коалиция НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. под номер седем в кандидатската листа и анулира издаденото й удостоверение.

С вх. № 115 от 27.09.2019 г. в ОИК – Чипровци е постъпило предложение от Тихомир Григоров Трифонов – областен председател на ДПС, област Монтана с което прави искане Мария Антова Живкова да се отпише като член на СИК № 123600003, поради факта че същата е регистрирана като кандидат за общински съветник в община Брусарци.

С Решение № 62 от 27.09.2019 г., публикувано на 28.09.2019 г., в 11,26 ч. ОИК – Чипровци е заличила Мария Антова Живкова като член на СИК № 123600003 въз основа на предложение.

Видно от представените документи по преписката, заявлението от Мария Антова Живкова, с което същата желае да бъде заменена като член в СИК № 123600003 на територията на община Чипровци с друго лице, е с вх. № 117 от 28.09.2019 г. в ОИК – Чипровци, т.е. на следващия ден след постановяване на решението за смяната й.

С оглед на горното безспорно се установява, че към момента на постановяване на Решение № 52 от 26.09.2019 г. на ОИК – Брусарци, в комисията не е било представено заявление от Мария Антова Живкова до ОИК – Чипровци за замяната й като член на СИК в община Чипровци, а единствено и само заявлението й за отказ като кандидат за общински съветник от листата на МК /НДСВ, ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ с молба за заличаване й от листата.

Поради посоченото по-горе ОИК – Брусарци правилно и законосъобразно е постановила Решение № 52 от 26.09.2019 г., с което заличава Мария Антова Живкова, регистриран кандидат за общински съветник от местна коалиция НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. под номер седем в кандидатската листа и анулира издаденото й удостоверение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Пламен Весков Петков, представляващ МК НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/, срещу Решение № 52-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК – Брусарци.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Брусарци.

Решението на ОИК – Брусарци подлежи на обжалване пред Административен съд – Монтана, чрез ОИК – Брусарци, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения